Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Gaeilge agus na Príomhscileanna

Sa bhreis ar eolas sainiúil cothaíonn ábhair agus gearrchúrsaí na sraithe sóisearaí deiseanna chun raon príomhscileanna a fhorbairt. Tá féidearthachtaí ann tacú leis na príomhscileanna go léir le linn an chúrsa seo ach tá cuid díobh fíorthábhachtach. Leagtar amach na hocht bpríomhscil go mion i bPríomhscileanna na Sraithe Sóisearaí.

Léiríonn na samplaí thíos cuid de na gnéithe a nascann le gníomhaíochtaí foghlama sa Ghaeilge.

Príomhscil Gné(ithe) na príomhscile Samplaí de ghníomhaíocht foghlama an scoláire
A bheith cruthaitheach Ag foghlaim go cruthaitheach Mar úsáideoir teanga beidh deiseanna ag an scoláire cíoradh a dhéanamh ar raon gnéithe a bhaineann leis an teanga agus leis an gcultúr. Bainfidh sé leas as meáin éagsúla, teicneolaíocht dhigiteach san áireamh, chun dearcthaí a chíoradh agus chun smaointe a léiriú ar bhealach cruthaitheach.
A bheith liteartha

Smaointe a chur in iúl go soiléir agus le cruinneas

Téacsanna éagsúla a fhiosrú agus a chruthú, lena n áirítear téacsanna ilmhódacha

Agus an scoláire ag dul i ngleic le raon leathan téacsanna (téacsanna ilmhódacha san áireamh) forbróidh sé feasacht níos grinne maidir le conas a oibríonn teanga. Cuirfidh sé seo ar a chumas roghanna oilte teanga a dhéanamh chun é féin a chur in iúl, chun eolas agus smaointe a aimsiú, a úsáid agus a roinnt. Trí bheith páirteach i gcumarsáid idirghníomhach forbróidh an scoláire bunchlocha na hidirghníomhaíochta cainte; scileanna éisteachta agus labhartha. Tabharfaidh an scoláire faoi phleanáil, dréachtú agus scríbhneoireacht i réimse seánraí ag léiriú feasachta atá ag dul i méid ar spriocghrúpa agus stíl.
A bheith uimheartha Patrúin, treochtaí agus coibhneas a fheiceáil Tabharfaidh an scoláire faoi ghníomhaíochtaí foghlama teanga ar nós eolas a bhailiú ó shuirbhéanna agus ó cheistneoirí sa rang. Bainfidh an scoláire leas as an nuatheicneolaíocht dhigiteach chun eolas a lorg, a bhailiú, a mheas agus chun úsáid a bhaint as an eolas sin trí chur síos nó trí chur i láthair. Rachaidh sé i ngleic le coincheapa cainníochtúla agus gnéithe den uimhríocht nó den tomhas feidhmeach. Aithneoidh sé patrúin teanga i dtéacsanna, téacsanna liteartha san áireamh.
Cumarsáid Teanga a úsáid

Cuirfidh an scoláire feabhas ar a scileanna cumarsáide trí bheith ag úsáid teanga a bhaineann lena shaol féin agus leis an saol i gcoitinne. Gheobhaidh sé taithí ar a bheith ag cur faisnéise agus tuairimí i láthair ar a shon féin nó ar son grúpa trí mheán na Gaeilge.

Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú Athmhachnamh agus meastóireacht ar mo chuid foghlama

Déanfaidh an scoláire machnamh agus meastóireacht ar aiseolas faighte trí fhéinmheasúnú nó trí phiarmheasúnú (ó scoláirí eile) agus aiseolas ó mhúinteoirí chun teacht ar shlite inar féidir leis a bheith níos cruinne ina tháirgeadh teanga féin (scríofa agus labhartha) agus níos feasaí air féin mar fhoghlaimeoir teanga.

Mé féin a bhainistiú Spriocanna pearsanta a shocrú agus a bhaint amach Tuigfidh an scoláire an tábhacht a bhaineann le machnamh, le heagar agus le soiléireacht ar mhaithe le spriocanna a bhaint amach go héifeachtach agus in am agus é ag plé agus ag cruthú téacsanna Gaeilge.
Fanacht folláin A bheith dearfach faoin bhfoghlaim Forbróidh an scoláire meon dearfach i leith fhoghlaim na teanga agus é ag dul i ngleic le tascanna agus gníomhaíochtaí éagsúla teanga agus ag machnamh air féin mar fhoghlaimeoir teanga.
Obair le daoine eile Foghlaim le daoine eile Rachaidh an scoláire i gcomhairle agus i gcomhpháirt lena chomhfhoghlaimeoirí agus le daoine eile chun sochair a fhoghlama féin agus fhoghlaim a chéile. Tuigfidh an scoláire a thábhachtaí is a thairbhí is atá sé éisteacht le daoine eile agus a bheith measúil orthu agus é ag cur raon leathan de ghníomhaíochtaí agus tascanna i gcrích.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.