Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Gaeilge agus na Príomhscileanna

Sa bhreis ar eolas sainiúil cothaíonn ábhair agus gearrchúrsaí na sraithe sóisearaí deiseanna chun raon príomhscileanna a fhorbairt. Tá féidearthachtaí ann tacú leis na príomhscileanna go léir le linn an chúrsa seo ach tá cuid díobh fíorthábhachtach. Leagtar amach na hocht bpríomhscil go mion i bPríomhscileanna na Sraithe Sóisearaí.

Léiríonn na samplaí thíos cuid de na gnéithe a nascann le gníomhaíochtaí foghlama sa Ghaeilge.

Príomhscil Gné(ithe) na príomhscile Samplaí de ghníomhaíocht foghlama an scoláire
A bheith cruthaitheach Ag foghlaim go cruthaitheach Mar úsáideoir teanga beidh deiseanna ag an scoláire an teanga a úsáid go cruthaitheach  agus cur lena chruthaitheacht sa labhairt agus sa scríbhneoireacht. Gintear cruthaitheacht trí dhul i ngleic le téacsanna litríochta agus trí a théasanna féin a chumadh.
A bheith liteartha

Smaointe a chur in iúl go soiléir agus le cruinneas

Téacsanna éagsúla a fhiosrú agus a chruthú, lena n áirítear téacsanna ilmhódacha

Agus an scoláire ag dul i ngleic le raon leathan téacsanna (téacsanna ilmhódacha san áireamh) forbróidh sé feasacht níos grinne maidir le conas a oibríonn teanga. Cuirfidh seo ar a chumas roghanna oilte teanga a dhéanamh a léireoidh cruinneas agus saibhreas teanga an scoláire i labhairt agus scríobh na Gaeilge féin agus in ábhair eile trasna an churaclaim. Úsáidfidh an scoláire réimse leathan de straitéisí tuisceana chun dul i ngleic le téacsanna clóite agus digiteacha. Tabharfaidh an scoláire faoi phleanáil, dréachtú agus scríbhneoireacht i réimse seánraí le tuiscint ar spriocghrúpa, ar stíl agus ar réimeanna úsáidte teanga éagsúla.
A bheith uimheartha Patrúin, treochtaí agus coibhneasa a fheiceáil Tabharfaidh an scoláire faoi ghníomhaíochtaí foghlama teanga ar nós eolas a bhailiú ó shuirbhéanna agus ó cheistneoirí sa rang. Bainfidh an scoláire leas as an nuatheicneolaíocht dhigiteach chun eolas a lorg, a bhailiú, a mheas agus chun úsáid a bhaint as an eolas sin trí chur síos nó trí chur i láthair. Rachaidh sé i ngleic le coincheapa cainníochtúla agus gnéithe den uimhríocht nó den tomhas feidhmeach. Aithneoidh sé patrúin teanga i dtéacsanna, téacsanna liteartha san áireamh.
Cumarsáid Teanga a úsáid Beidh an scoláire in ann cumarsáid phearsanta agus idirphearsanta fhiúntach a dhéanamh lena chomhscoláirí agus le húsáideoirí eile an phobail teanga.
Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú Athmhahcnamh agus meastóireacht ar mo chuid foghlama Déanfaidh an scoláire machnamh agus meastóireacht ar aiseolas a gheobhaidh sé trí fhéinmheasúnú nó trí phiarmheasúnú (ó scoláirí eile) agus aiseolas ó mhúinteoirí chun teacht ar shlite inar féidir leis a bheith níos cruinne ina tháirgeadh teanga féin (idir scríofa agus labhartha) agus níos feasaí air féin mar fhoghlaimeoir teanga.
Mé féin a bhainistiú Spriocanna pearsanta a shocrú agus a bhaint amach Tuigfidh an scoláire an tábhacht a bhaineann le machnamh, le heagar agus le soiléireacht ar mhaithe le spriocanna a bhaint amach go héifeachtach agus in am agus é ag plé agus ag cruthú téacsanna Gaeilge.
Fanacht folláin A bheith dearfach faoin bhfoghlaim Forbróidh an scoláire meon dearfach i leith fhoghlaim na teanga agus é ag dul i ngleic le tascanna agus gníomhaíochtaí éagsúla teanga agus ag machnamh air féin mar fhoghlaimeoir teanga.
Obair le daoine eile Foghlaim le daoine eile Rachaidh an scoláire i gcomhairle agus i gcomhpháirt lena chomhfhoghlaimeoirí agus le daoine eile chun sochair a fhoghlama féin agus fhoghlaim a chéile. Tuigfidh an scoláire a thábhachtaí is a thairbhí is atá sé éisteacht le daoine eile agus a bheith measúil orthu agus é ag cur raon leathan gníomhaíochtaí agus tascanna i gcrích.
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.