Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Creatchuraclam na Bunscoile

íomhá CNCM réamhshocraithe

Réamhrá

Mar chuid den athfhorbairt ar Churaclam na Bunscoile, tá CNCM ag tabhairt faoi chomhairliúchán ar na Dréachtsonraíochtaí Curaclaim Bunscoile san Oideachas Ealaíon; ar na Nuatheangacha Iasachta i gCuraclam Teanga na Bunscoile; ar an Oideachas Sóisialta agus Imshaoil (OSI); ar an Eolaíocht, Teicneolaíocht agus Innealtóireacht (ETI); agus ar an bhFolláine ó 6 Márta go 7 Meitheamh, 2024. Cuimsíonn an comhairliúchán poiblí roinnt míreanna lena n-áirítear aighneachtaí scríofa, ceistneoirí, imeachtaí fócasghrúpa agus rannpháirtíocht i líonraí scoileanna. Chun páirt a ghlacadh sna forbairtí seo, téigh go dtí an leathanach Comhairliúcháin.

Tugtar cuntas i gCuraclam na Bunscoile (1999) ar an méid a fhoghlaimíonn páistí agus an tslí ina bhfoghlaimíonn siad sna hocht mbliana bunscoile, ó naíonáin shóisearacha go rang a sé. Seo iad aidhmeanna an churaclaim:

  • an gealladh atá faoi gach páiste a chomhlíonadh ina iomláine
  • dúil sa léinn a chothú i ngach páiste
  • cabhrú le páistí scileanna a shealbhú, a bheidh úsáideach ar feadh a saoil.

Cuirtear an curaclam i láthair i bhfoirm sheacht réimse, agus cuid acu sin roinnte arís ina n-ábhair.  Is iad sin:

  1. An Ghaeilge agus an Béarla
  2. An Mhatamaitic
  3. Oideachas sóisialta, comhshaoil agus eolaíochta (OSCE): stair, tíreolaíocht agus eolaíocht
  4. Oideachas ealaíon: na hamharcealaíona, an ceol agus an drámaíocht
  5. Corpoideachas
  6. Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)
  7. Cúram de chuid fhorais pátrúnachta na scoileanna éagsúla is ea an t-oideachas reiligúnach nó eiticiúil. 

Eolas breise.

Measúnú

Is é atá i gceist leis an measúnú pictiúr a fháil de dhul chun cinn páiste thar thréimhse ama i ngach cuid den churaclam. Bíonn slite éagsúla ag múinteoir chun fianaise leanúnach a bhailiú mar gheall ar an tslí  ina bhfoghlaimíonn daltaí agus faoin méid a fhoghlaimíonn siad.  Baintear úsáid as an bhfianaise sin chun an dalta a mholadh as an méid atá bainte amach, agus chun cinntí a dhéanamh faoi na chéad chéimeanna foghlama eile.

Réimsí Curaclaim

Cuirtear an curaclam i láthair i sé réimse ábhar agus is ionann sin agus 11 ábhar.