Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

An Ardteistiméireacht Fheidhmeach

Clár na hArdteistiméireachta Feidhmí

Is clár Ardteistiméireachta dhá bhliain í an Ardteistiméireacht Fheidhmeach a bhfuil d’aidhm léi an scoláire a ullmhú do shaol an duine fhásta agus do shaol na hoibre.

Tá sé mar aidhm ag an gclár buanna gach scoláire a aithint agus deiseanna a sholáthar chun freagracht phearsanta, féinmheas agus féin-eolas a fhorbairt, agus cabhraíonn sé leis an scoláire an méid a fhoghlaimíonn sé a chur i bhfeidhm sa saol réadúil.

Tá ceithre bhloc leathbhliana, ar a dtugtar seisiúin, i gceist sa chlár dhá bhliain. Tugtar creidiúint le haghaidh gnóthachtála i ngach seisiún. Cuirtear cúrsaí ar fáil sna trí phríomhréimse seo a leanas: Ullmhú le haghaidh Gairme; Gairmoideachas; agus Oideachas Ginearálta.

Measúnú

Déantar an measúnú nuair a chuirtear na modúil i gcrích, agus déantar scrúdú deiridh freisin i ngach ceann de na réimsí seo a leanas:

  • Béarla agus Cumarsáid
  • Dhá speisialachas gairme
  • Feidhmeanna Matamaiticiúla
  • Teanga
  • Oideachas sóisialta

Bronntar Ardteistiméireacht ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta ar gach scoláire a n-éiríonn leo an clár a chur i gcrích. Bronntar an teastas ar thrí leibhéal: Pas; Tuillteanas; agus Gradam.

Athruithe ar an gclár

An 29 Márta 2022, d'fhógair an tAire Oideachais, Norma Foley, TD, pleananna d'oideachas athshamhlaithe na Sraithe Sinsearaí do dhaltaí iar-bhunscoile – Cothromas agus Barr Feabhais do Chách, áit a bhfuil an mac léinn i gcroílár a dtaithí sa tSraith Shinsearach. I gcomhthéacs an chláir ATF, fógraíodh go gcuirfí le roghanna na ndaltaí trí rochtain a chur ar fáil ar Mhatamaitic agus Nuatheangacha Iasachta na hArdteistiméireachta (ATF) ó Mheán Fómhair 2022. Mar thoradh air sin, cuireadh aguisín leis an ráiteas cláir atá ann cheana a mhodhnaíonn agus a chuireann leis chun cur ar chumas na mac léinn a leanann an clár ATF rochtain a fháil ar Mhatamaitic LCE agus/nó ar Nuatheanga Iasachta.