Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

Creatchuraclam na Bunscoile

Is é Creatchuraclam na Bunscoile an bonn le haghaidh foghlama, teagaisc, agus measúnaithe ar ardchaighdeán do gach páiste atá ag freastal ar bhunscoileanna agus ar scoileanna speisialta. Léiríonn Creatchuraclam na Bunscoile an tuiscint chomhroinnte atá againn ar an iliomad gnéithe dearfacha den oideachas inár mbunscoileanna agus inár scoileanna speisialta, agus an mhuinín atá againn astu. Tugann an creat treoirphlean freisin chun feabhas an bhunoideachais agus an oideachais speisialta a threorú sna blianta amach romhainn.

front coverThe framework:

Tacaíonn an creat le curaclam bunscoile a fhorbairt a:

 • thógann ar rath agus láidreachtaí na gcuraclam roimhe seo agus ag an am céanna aithníonn sé dúshláin, riachtanais, agus tosaíochtaí síorathraitheacha agus freagraíonn sé dóibh
 • chuireann gníomhaireacht agus solúbthacht ar fáil i scoileanna
 • dhéanann naisc leis an méid a fhoghlaimíonn páistí agus leis an gcaoi a bhfoghlaimíonn siad sa réamhscoil, i mbunscoileanna, i scoileanna speisialta, agus in iar-bhunscoileanna
 • shainaithníonn agus a fhreagraíonn do thosaíochtaí atá ag teacht chun cinn maidir le foghlaim páistí
 • athraíonn conas a dhéantar an curaclam a struchtúrú agus a chur i láthair
 • thacaíonn le cuir chuige agus straitéisí oideolaíochta éagsúla le measúnú lárnach don fhoghlaim agus don teagasc.

De réir mar a théann forbairtí chun cinn, forbrófar sonraíochtaí curaclaim nua do na cúig réimse curaclaim agus dá n-ábhair ghaolmhara, agus soláthrófar tacair uirlisí chun tacú le foghlaim, teagasc, agus measúnú.

Video resources

 • Físeán 1:

  Forbairt agus foilsiú Chreatchuraclam na Bunscoile

 • Físeán ar fáil ach tú a bheith logáilte isteach

  [TCA] Físeán 1:

  Forbairt agus foilsiú Chreatchuraclam na Bunscoile le Teanga Chomharthaíochta na hÉireann

  Acmhainn ar fáil ach tú a bheith logáilte isteach

  • TEST FILE 01
  • TEST FILE 02
 • Físeán 2:

  Seimineár faoi Chreatchuraclam na Bunscoile

 • Video 2:

  Webinar for the Primary Curriculum Framework with Irish Sign Language

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.