Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

An Chuntasaíocht

Tá an comhairliúchán ar an gCáipéis Eolais agus Treoir don athbhreithniú ar Cuntasaíocht na hArdteistiméireachta oscailte anois

Close up image of a person holding and pen and using a calculator

Tugann Cuntasaíocht na hArdteistiméireachta an t-eolas, an tuiscint agus na scileanna cuntasaíochta agus bainistíocht airgeadais is gá chun go mbeidh ar chumas scoláirí cuntais phearsanta agus bunchuntais cuideachta a bhainistiú. Tríd an méid a fhoghlaimíonn siad sa chuntasaíocht, forbraítear a gcumas chun rudaí a eagrú agus smaoineamh go loighciúil, agus sealbhaíonn siad scileanna pleanála agus fadhbréitigh a bheidh úsáideach feasta ina saol pearsanta, ag an obair agus chun staidéar a dhéanamh. Forbraíonn siad scileanna uimhearthachta, leis, i gcomhthéacs gnó agus fiontair. Ceapadh an siollabas seo do scoláirí sa tsraith shinsearach den iar-bhunoideachas agus measúnaítear é ag an nGnáthleibhéal agus ag an Ardleibhéal.