Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Clár Foghlama 1: Chris (Scoil Speisialta)

Cúlra

Buachaill séimh agus ceanúil is ea Chris atá 15 bliana d’aois. Cónaíonn sé sa bhaile lena mháthair, a athair, a leathchúpla dearthár agus a dheirfiúr níos sine. Is buachaill an-sásta é Chris agus is breá leis a bheith i gcomhluadar teaghlaigh, cairde agus daoine fásta a bhfuil aithne aige orthu. Sa bhaile, is maith le Chris dul ar siúlóid lena mháthair agus le madra an teaghlaigh, ag spraoi ar a luascán agus ag féachaint ar Sesame Street ar an iPad.

Suíomh agus seirbhísí oideachais

Tá Diagnóis siondróm Down ar Chris agus tá míchumas foghlama géar go trom air. Tá sé i rang iar-bhunscoile de cheathrar scoláirí a bhfuil míchumais foghlama ó ghéar go trom orthu i scoil speisialta áitiúil ina bhfuil 37 scoláire. Tá múinteoir amháin agus beirt chúntóirí riachtanas speisialta lánaimseartha i rang Chris.

Ar scoil, taitníonn gníomhaíochtaí ceoil, idirghníomhú dian, gníomhaíochtaí cumarsáide duine le duine, preabadh ar an liathróid fisiteiripe agus réimse gníomhaíochtaí a bhaineann le tadhall (m.sh. scuabadh coirp agus Tacpac) le Chris. Is fearr a fhaigheann Chris rochtain ar a chuid foghlama trí cheachtanna bunaithe ar na céadfaí. Ionchorpraítear molta óna theiripeoir urlabhra agus teanga agus óna theiripeoir saothair ina ghnáthamh laethúil freisin.

Leagtar béim san éiteas scoile uile ar an tábhacht a bhaineann le luach a chur ar uathúlacht gach scoláire, ag cinntiú go gcomhlíontar a riachtanas agus go sroichtear cumas gach scoláire trí dhíriú ar láidreachtaí, spéiseanna agus buanna a fhorbairt agus a cheiliúradh. Tacaíonn ionchur rialta ó fhoireann shíceolaíoch speisialtóra le foireann na scoile chun teicnící dearfacha a thacaíonn le hiompar chun feidhm iompair a shainaithint, cumarsáid bhunaidh ón scoláire a lorg agus dul i ngleic léi. Oibríonn an fhoireann seo i gcomhar le foireann ranga Chris le tacú leis le roinnt de na rudaí a bhíonn níos dúshlánaí ar scoil, lena n-áirítear aistriú agus iompair chun céadfaí a lorg.

Faigheann Chris ionchur tréimhsiúil ó theiripeoirí saothair, fisiteiripeoirí agus teiripeoirí urlabhra agus teanga ar an láthair bunaithe ar atreoruithe óna mhúinteoir ranga (i gcomhar le teaghlach Chris). Tá altra scoile ar an láthair i gcónaí freisin i gcomhair tacaíocht leighis. Faoi láthair, seachas gnáthamh tacaíochta riospráide thar oíche, tá dea-shláinte leighis ag Chris. Baineann Chris agus a theaghlach leas freisin as áiseanna faoisimh ar an láthair tráthnóna amháin sa tseachtain agus uaireanta ar an deireadh seachtaine. Tuairiscítear go dtaitníonn a chuid ama leis anseo agus tá caidreamh maith forbartha aige leis an bhfoireann.

Cumarsáid

Cothaítear cur chuige ‘cumarsáid iomlán’ i scoil Chris ina n-áirítear míreanna tagartha, grianghraf, siombailí agus comharthaí Lámh a úsáid i ngach réimse. Ansin cuirtear na cuir chuige sin in oiriúint do riachtanais aonair gach scoláire.

Tugann Chris tuiscint mhaith le fios ar ghnáthamh laethúil a bhfuil cur amach aige air agus, nuair a thugtar dóthain ama próiseála dó, tá tuiscint ghabhchumais mhaith á forbairt aige ar líon teoranta grianghraf a bhfuil cur amach aige orthu (suíomhanna/gníomhaíochtaí/daoine). Táirgeann agus téann sé i ngleic le teagmháil súl iontach agus is cosúil go ndéanann sé roghanna le hamharc na súl nuair a thaispeántar dhá rud nó ghrianghraf a bhfuil cur amach aige orthu dó (tá measúnú fós á dhéanamh ar chomhsheasmhacht chur i bhfeidhm na scile seo). Léiríonn Chris freisin an cumas chun lasc BIGmack nó Big Point a úsáid chun páirt a ghlacadh i bhfrásaí athráite i rith am ciorcail nó ‘tuilleadh’ de rud éigin nó de ghníomhaíocht a iarraidh. Tá Chris ag obair faoi láthair ar an scil sin a ghinearálú chuig réimse gníomhaíochtaí agus suíomhanna.

Achoimre pearsantachta

Is álainn a bheith ag múineadh agus ag idirghníomhú le Chris. Tá gáire tógálach agus croíúil aige a roinneann sé go sásta i rith comhghníomhaíochtaí pléisiúrtha le cairde, lena mhuintir agus leis an bhfoireann. Forbraíonn Chris caidrimh uathúla le daoine aonair timpeall air go héasca, ag freagairt go difriúil le gach duine agus ag léiriú neamhchinnteacht chuí agus é ag idirghníomhú le strainséir. Tacaíonn na caidrimh láidre sin le Chris ina chuid foghlama mar gur breá leis idirghníomhaíochtaí duine le duine, lorgaíonn sé teagmháil súl, tadhall cuí (do lámha a lorg go séimh) agus déanann sé meangadh gáire mór, croíúil.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.