Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe

Cuirtear ar fáil sa cháipéis seo, Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí: Treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe 

  • Eolas ginearálta faoi Mheasúnuithe Rangbhunaithe
  • Sonraí faoi chineál agus faoi raon feidhme an dá Mheasúnú Rangbhunaithe a bhfuil cur síos orthu sa tsonraíocht churaclaim do Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí
  • Na Gnéithe Cáilíochta a úsáidfear leis an leibhéal gnóthachtála a mheas i ngach Measúnú Rangbhunaithe
  • Treoirlínte don scoil agus don mhúinteoir maidir leis na Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích  
  • Sonraí faoin Tasc Measúnaithe i Staidéar Gnó agus faoin gcaoi a dtacaíonn an scoil lena chur i gcrích.

Treoirlínte do na Measúnuithe Rangbhunaithe

Ba chóir na treoirlínte a úsáid i gcomhar leis an tsonraíocht churaclaim do Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí agus leis an bhFoireann Uirlisí don Mheasúnú don tsraith shóisearach, ina bhfuil tuilleadh sonraí faoin bpróiseas Athbhreithnithe ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair agus faoi na gnéithe eile den mheasúnú don tsraith shóisearach a leagtar amach sna treoirlínte seo. Tugtar breac-chuntas mionsonraithe ar an measúnú don tsraith shóisearach sa Chreat don tSraith Shóisearach, 2015, atá ar fáil anseo.

Is féidir teacht ar an gcáipéisíocht ar fad a bhaineann le measúnú sa tsraith shóisearach anseo.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.