Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Forbhreathnú: Cúrsa

Díríonn an tsonraíocht don ghearrchúrsa seo de chuid na sraithe sóisearaí, Fanacht Slán, Breathnú go Maith, Bheith Iontach, ar scileanna cognaíocha, sóisialta agus praiticiúla a fhorbairt trí thrí shnáithe. Is iad na trí shnáithe a chuirtear i láthair anseo ná: Coinneáil go maith, Breathnú go Maith agus Bheith go hIontach.

Snáithe 1: Coinneáil go maith. Sa snáithe seo, sainaithníonn an scoláire daoine, áiteanna agus comharthaí sa phobal a thacaíonn lena fholláine fhisiciúil agus sábháilteacht. 

Snáithe 2: Breathnú go maith. Cabhraíonn an snáithe seo leis an scoláire an tábhacht a bhaineann le cúram a ghlacadh dá chuma phearsanta agus na céimeanna lena mbaineann a shainaithint. Fiosraíonn an scoláire freisin an chaoi ar féidir le haiste bia sláintiúil cur le folláine fhisiciúil agus cuma.

Snáithe 3: Bheith iontach. Cabhraíonn an snáithe seo leis an scoláire folláine mheabhrach dhearfach a fhorbairt. Forbraíonn an scoláire féinmheas, féinmhuinín agus sainaithníonn sé teicnící a chuireann aireachas chun cinn. Beidh deis ag an scoláire freisin foghlaim faoi iompar sóisialta cuí agus a fheasacht air a léiriú, lena n-áirítear conas iad féin a choinneáil slán.

Tá snáitheanna le déanamh san ord ina gcuirtear i láthair sa tsonraíocht seo iad.

Ba cheart an chéad chuid den Mheasúnú Rangbhunaithe a chomhlánú sula dtosaítear ar an ngearrchúrsa. Léiríonn an Measúnú Rangbhunaithe a dtugtar breac-chuntas air thíos an fhoghlaim a dhéanfaidh an scoláire sa ghearrchúrsa seo ó CNCM. Féadfaidh an scoil aon ghearrchúrsa a d’fhorbair CNCM a chur in oiriúint dá riachtanais shonracha féin agus do chomhthéacs na scoile, seachas an Measúnú Rangbhunaithe, a dhéanfaidh gach scoláire a thugann faoin ngearrchúrsa seo. Féadfaidh scoil a gearrchúrsa(í) féin a fhorbairt, chomh maith le Measúnú Rangbhunaithe lena mbaineann. Tá treoirlínte ar fáil d’aon scoil ar mian léi a gearrchúrsa(í) féin a fhorbairt ar an tSraith Shóisearach: Gearrchúrsaí.

Ailínítear na torthaí foghlama sa ghearrchúrsa seo go ginearálta leis na táscairí leibhéil le haghaidh Leibhéal 1 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí (Aguisín A).

Dearadh an cúrsa le haghaidh thart ar 100 uair an chloig de rannpháirtíocht an scoláire.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.