Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Forbhreathnú: Naisc

Léiríonn Táblaí 1 agus 2 ar na leathanaigh seo a leanas an chaoi a bhféadfaí an gearrchúrsa a nascadh le gnéithe lárnacha den fhoghlaim agus den teagasc sa tsraith shóisearach.

Fanacht Slán, Breathnú go Maith, Bheith Iontach agus ráitis foghlama

Tábla 1: Naisc idir Fanacht Slán, Breathnú go Maith, Bheith Iontach agus na ráitis foghlama

Ráitis Foghlama

Ráiteas

Samplaí d’fhoghlaim ghaolmhar sa chúrsa

RF 1: Déanann an scoláire cumarsáid go héifeachtach ar bhealaí éagsúla i réimse comhthéacsanna sa T1.

Úsáideann an scoláire an téarmaíocht cheart agus é ag dul i ngleic le daoine a thugann aire dár bhfolláine fhisiciúil agus dár gcuma phearsanta. Déanann sé cumarsáid le daoine eile sa scoil agus sa phobal i gcásanna neamhfhoirmiúla agus foirmiúla.

RF 7: Tá meas ag an scoláire ar a bhfuil i gceist le bheith ina s(h)aoránach gníomhach, le cearta agus dualgais i gcomhthéacsanna áitiúla agus i gcomhthéacsanna níos leithne.

Glacann an scoláire páirt i saoránacht ghníomhach i rith an chúrsa, go háirithe i snáithe 3, ina gceadaíonn rannpháirtíocht i ngníomhaíocht ina bpobal dó na scileanna agus an t-eolas a d’fhoghlaim sé sna snáitheanna roimhe sin a chur i bhfeidhm.

RF 11: Gníomhaíonn an scoláire chun a leas féin agus leas daoine eile a chosaint agus a chothú.

Foghlaimíonn an scoláire le cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach nuair a mhothaíonn sé tinn agus ansin sainaithníonn sé na céimeanna a bhaineann le cóireáil chuí a lorg. Sainaithníonn an scoláire freisin an tábhacht a bhaineann le hitheachán sláintiúil, dearcadh dearfach a choinneáil agus fanacht aclaí go fisiciúil.

Fanacht Slán, Breathnú go Maith, Bheith Iontach agus príomhscileanna agus Aonaid Foghlama Tosaíochta

I dteannta a n-inneachair agus a n-eolais shonraigh, tugann ábhair agus gearrchúrsaí na sraithe sóisearaí deiseanna don scoláire chun réimse leathan príomhscileanna a fhorbairt. Díríonn curaclam na sraithe sóisearaí ar ocht bpríomhscil.

Fíor 1: Príomhscileanna na Sraithe Sóisearaí

Tá an fhoghlaim sna haonaid foghlama tosaíochta ag forluí ar phríomhscileanna na sraithe sóisearaí a forbraíodh do gach scoláire.

I dTábla 2 thíos tugtar liosta de na haonaid, de roinnt gnéithe de na haonaid sin agus na cineálacha gníomhaíochtaí foghlama bainteacha a chabhróidh leis an scoláire torthaí foghlama agus gnéithe na n-aonad a bhaint amach. Chomh maith leis sin, is féidir leis an múinteoir a lán de na gnéithe eile de phríomhscileanna na sraithe sóisearaí a fhí isteach ina chuid pleanála don seomra ranga.

Tábla 2: Naisc idir na hAonaid Foghlama Tosaíochta, gnéithe de na haonaid agus gníomhaíocht foghlama an scoláire

AONAD FOGHLAMA TOSAÍOCHTA

Gné an aonaid

Gníomhaíocht foghlama scoláire

Cumarsáid, teanga agus litearthacht

Tuiscint

Léitheoireacht

Tugann an scoláire aird ar stór focal méadaithe i dtéacs[1] agus freagraíonn dó nuair a bhíonn gairmithe a chabhraíonn lenár bhfolláine fhisiciúil agus ár gcuma phearsanta á n-aithint.

Léiríonn sé go n-aithníonn sé siombailí, comharthaí, lógónna, focail a bhfuil cur amach aige orthu, litreacha nó amharcléiriú ar rudaí.

Uimhearthacht

Tomhais agus sonraí

Déanann an scoláire na nithe seo:

  • freagraíonn sé do theanga agus/nó míreanna, siombailí, comharthaí, gníomhaíochtaí a bhaineann le hamanna an lae, laethanta na seachtaine agus imeachtaí pearsanta suntasacha
  • úsáideann sé gairis ar nós uaineadóirí, amchláir amhairc nó clog go feidhmeach
  • láimhseálann sé fíor-airgead i gcomhthéacsanna laethúla.

Cúram pearsanta agus folláine

Cúram pearsanta agus sláinteachas

Sábháilteacht phearsanta

Sainaithníonn an scoláire na céimeanna a bhaineann le cúram a ghlacadh dó féin agus glacann sé páirt i ngnáthaimh chúraim phearsanta.

Déanann an scoláire na nithe seo:

  • sainaithníonn nó ainmníonn sé baill an choirp
  • leanann sé rialacha sóisialta comhaontaithe
  • déanann sé idirdhealú idir daoine a bhfuil agus nach bhfuil aithne aige orthu.

A bheith rannpháirteach i bpobal

Caidreamh le daoine eile

Áiseanna áitiúla a úsáid

A bheith slán sa phobal

Freagraíonn an scoláire d’idirghníomhaíocht le duine eile i dtimpeallacht na scoile agus sa phobal níos leithne.

Aithníonn an scoláire áiseanna áitiúla ina thimpeallacht a chuireann lena fholláine fhisiciúil agus lena chuma phearsanta.

Déanann an scoláire na nithe seo:

  • leanann sé rialacha sábháilteachta i dtimpeallachtaí difriúla
  • aithníonn sé áiteanna agus daoine sa phobal ar féidir leo cabhrú linn.

Na healaíona

Drámaíocht

Fiosraíonn an scoláire agus freagraíonn sé do phrapaí, d’fheisteas, do ghníomhartha agus spreagthacha céadfacha agus é ag ullmhú do chuairt ar ghairmí leighis nó soláthraí seirbhís áilleachta. 

Corpoideachas

Scileanna gluaiseachta

Glacann an scoláire páirt i ngníomhaíochtaí a chuireann aclaíocht chardashoithíoch agus corpacmhainn chun cinn.


[1] I rith an ghearrchúrsa, cuimsíonn 'téacs' gach toradh ar úsáid teanga: caint, gothaí, comharthaí, scríobh, leictreonach agus digiteach.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.