Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Corpoideachas agus foghlaim ar feadh an tsaoil

Soláthraíonn creat chorpoideachas na sraithe sinsearaí deiseanna don fhoghlaimeoir a bheith ag ullmhú i dtreo staidéar amach anseo in éagsúlacht réimsí, mar shampla i ngairm na múinteoireachta, na cóitseála nó an chúraim sláinte. De bhreis ar a luach gairmiúil, feistíonn foghlaim an scoláire sa chorpoideachas é leis an eolas, na scileanna agus an tuiscint a thacóidh le rannpháirtíocht oilte fadsaoil agus/nó baint amach an bharr feabhais ina chuid spóirt agus gníomhaíochtaí coirp féin. Tá moll suntasach taighde ann ina sainaithnítear na buntáistí fadsaoil a thagann le rannpháirtíocht rialta sa ghníomhaíocht choirp i dtaca le sláinte agus folláine (C3 Collaborating for Health, 2011).

Tacóidh an bhéim atá ar fhorbairt na bpríomhscileanna in CCSS le rannpháirtíocht éifeachtach a fhoghlaimeora i réimse deiseanna breisoideachais mar a mbíonn tábhacht le féintreorú, ceannasaíocht, scileanna eagrúcháin agus machnaimh.

Tá d’acmhainn ag CCSS cur go suntasach le feabhsú thiomantas an fhoghlaimeora i leith rannpháirtíocht fadsaoil sa ghníomhaíocht choirp. Is féidir an fhoghlaimeoir a spreagadh le deiseanna gníomhaíocht choirp a fhiosrú laistigh agus lasmuigh den scoil. De réir mar a dhéanann sé é sin, is féidir leis a bheith ina rannpháirtí oilte agus é ag machnamh ar na tosca pobail agus sochaí a thacaíonn leis an rannpháirtíocht fadsaoil sa ghníomhaíocht choirp nó a chuireann bac roimhe sin. Is féidir an foghlaimeoir a spreagadh leis an ngníomhaíocht choirp a mholadh agus a chur chun cinn, tríd an sampla pearsanta a léiríonn sé agus tríd an méid a chuireann sé le tionscnaimh éagsúla spóirt agus gníomhaíochta coirp, sa scoil agus sa phobal. 

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.