Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Aidhm agus cuspóirí

Aidhm

Is éard is aidhm le creat corpoideachais na sraithe sinsearaí ná rannpháirtíocht mhuiníneach, shultmhar agus oilte an fhoghlaimeora sa ghníomhaíocht choirp a spreagadh le linn dó a bheith ag gabháil don tsraith shinsearach agus níos faide anonn sa saol.

Cuspóirí

Is iad cuspóirí chorpoideachas na sraithe sinsearaí tacú leis an bhfoghlaimeoir i dtaca leo seo a leanas:

  • muinín, inniúlacht agus cruthaitheacht a fhorbairt i réimse gníomhaíochtaí coirp
  • a bheith rannpháirteach sa ghníomhaíocht choirp laistigh agus lasmuigh den scoil
  • imscrúdú a dhéanamh ar luach na gníomhaíochta coirp i gcomhthéacsanna éagsúla
  • tuiscint a chur ar an ngníomhaíocht choirp lena bhforbraítear corpacmhainn shláintebhunaithe agus tabhairt faoin ngníomhaíocht choirp sin
  • tabhairt faoi róil éagsúla sa ghníomhaíocht choirp
  • iompraíocht fhreagrach shóisialta agus phearsanta a léiriú sa ghníomhaíocht choirp, lena n áirítear féinmheas agus meas ar dhaoine eile
  • a bheith ina rannpháirtithe oilte sa ghníomhaíocht choirp.
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.