Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Cuimsiú

Tá corpoideachas na sraithe sinsearaí saindeartha le rannpháirtíocht ghníomhach an fhoghlaimeoir sa chorpoideachas a spreagadh, beag beann ar a leibhéal cumais agus/nó a thiomantas i leith na gníomhaíochta coirp. Éascaíonn nádúr solúbtha an chreata don fhoghlaimeoir spriocanna a bhaint amach atá bríoch agus ábhartha dó féin.  

In CCSS, ní hiad na gníomhaíochtaí coirp ar leith is príomhfhócas agus pleanáil á déanamh le haghaidh teagaisc agus foghlama. Ina áit sin, is iad a fheidhmíonn mar mheán trína mbíonn an scoláire ag foghlaim sa chorpoideachas. Iarrtar ar an múinteoir na gníomhaíochtaí coirp sin a mbeifear ag gabháil dóibh a phlé roimh ré le go mbeidh an fhoghlaim sa rang bríoch agus spéis ag gach duine inti.

Tá an úsáid dhifreáilte a mbaintear as éagsúlacht de chuir chuige foghlama agus mionathrú an trealaimh, lena n áirítear trealamh oiriúnaithe agus/nó cúnta, ríthábhachtach maidir le timpeallacht ionchuimsitheach a chruthú agus a chothú sa chorpoideachas.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.