Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Aonaid Tosaíochta Foghlama

Is iad na ATFnna na comhpháirteanna lárnacha i gCláir Foghlama Leibhéal 2. Tá roinnt eilimintí i ngach ATF a shoiléiríonn an t-eolas, na scileanna agus na dearcthaí a bhíonn i gceist.  Leagtar amach na ATFnna, na heilimintí agus a gcuid torthaí foghlama ábhartha in Cláir Foghlama Leibhéal 2: Treoirlínte do Mhúinteoirí. Meastar na ATFnna agus na heilimintí atá sainithe thíos bheith lárnach sa ghearrchúrsa seo. 

Aonad Tosaíochta Foghlama

Eilimint ATF

Gníomhaíochtaí Foghlama Scoláire

Cumarsáid agus Litearthacht

Ag caint/ag comharthú mar is cuí ar son cuspóirí éagsúla agus aireachas mar éisteoir a léiriú

An rud a dhéanann an scoláire

  • léann agus/nó éisteann siad chun eolas a fháil
  • léann siad stór focal sóisialta súilaithne /aithníonn siad siombailí agus comharthaí a bhaineann le rialú madraí
  • scríobhann siad paragraf gearr chun eolas a chur in iúl ag úsáid príomhthéarmaí cuí
  • cuireann siad topaic bainteach le madraí i láthair lucht éisteachta le/gan leideanna/noda pictiúrtha

Uimhearthacht

Airgead a bhainistiú

Áireamhán a úsáid

Fiosraíonn an scoláire na costais a bhaineann le haire a thabhairt do mhadra agus pleanálann buiséad chuige sin.  Trí rólimirt agus eispéiris siopadóireachta san fhíorshaol foghlaimíonn an scoláire chun áireamhán a úsáid sa chomhthéacs seo.

Aire Phearsanta

Stíl shláintiúil mhaireachtála a fhorbairt

Liostaíonn an scoláire na tairbhí a théann le madra bheith aige, m.sh. don aclaíocht, do chúiseanna sóisialta agus/nó folláine mheabhrach.

Maireachtáil i bPobal

Ag lorg cabhrach agus comhairle

Déanann an scoláire taighde ar obair ghairmithe bunriachtanacha sa phobal a oibríonn le madraí agus ar féidir leo cabhair nó comhairle a lorg uathu.  Déanann an scoláire rólimirt ar chás éigeandála a thuairisciú trí ghlaoch gutháin, ó bhéal nó trí théacs.

Ullmhú don Obair

Bheith ábalta spriocanna don fhoghlaim a shocrú

I Snáithe 1 leagann an scoláire síos spriocanna foghlama don ghearrchúrsa, ag aibhsiú na réimsí chun oibriú orthu agus atá le forbairt.   Taifeadann an scoláire gach a gcuirtear i gcrích agus na spriocanna seo á mbaint amach.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.