Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

OSSP agus an Fholláine

Tá OSSP ina ghné lárnach de chlár Folláine na sraithe sóisearaí. Sainaithníonn na sé tháscaire folláine – Gníomhach, Freagrach, Ceangailte, Athléimneach, Meas Orm agus Feasach – na rudaí atá tábhachtach d’fholláine daoine óga sa tsraith shóisearach.

Tacaíonn an gearrchúrsa OSSP seo le daoine óga chun na sé tháscaire folláine a fhorbairt. Léiríonn Aguisín 2 a oiread is a chuireann na torthaí foghlama don OSSP go díreach le táscairí na folláine a fhorbairt.

wellbeing table

Tá treoirlínte chun tacú le scoileanna le clár Folláine don tsraith shóisearach a fhorbairt ar fáil ar
https://ncca.ie/ga/an-tsraith-shóisearach/folláine/.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.