Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Corpoideachas agus príomhscileanna

Naisc idir corpoideachas na sraithe sóisearaí agus príomhscileanna

An phríomhscil

Gné na príomhscile

Gníomhaíocht foghlama an scoláire

A bheith cruthaitheach

Roghanna a fhiosrú

Pléann agus comhaontaíonn an scoláire réitigh ar fhadhbanna a thagann chun cinn i ngníomhaíochtaí coirp éagsúla. 

A bheith liteartha 

Smaointe a chur in iúl go soiléir agus le cruinneas 

Pléann an scoláire réitigh éagsúla ar thascanna sa chorpoideachas lena chomhscoláirí.

A bheith uimheartha  Sonraí a bhailiú, a léirmhíniú agus a léiriú  Déanann an scoláire anailís staitistiúil ar a fheidhmiú féin agus ar fheidhmiú daoine eile, cuireann sé i láthair í i ngrafaic, agus úsáideann sé na tátail le feidhmiú a mheasúnú agus le pleanáil d’fheabhsú. 
Cumarsáid Éisteacht agus mé féin a chur in iúl Réitíonn an scoláire fadhbanna agus pléann sé réitigh le meas le comhscoláirí i réimse gníomhaíochtaí coirp.

Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú

Eolas agus sonraí a bhailiú, a thaifeadadh, a eagrú agus a mheas

Bailíonn agus eagraíonn an scoláire sonraí le fianaise a chur ar fáil faoina fheidhmiú féin agus faoi fheidhmiú daoine eile. Úsáideann sé an fhaisnéis sin le pleanáil le d’fheabhsú.

Mé féin a bhainistiú

Spriocanna pearsanta a shocrú agus a bhaint amach

Ceapann agus tugann an scoláire faoi phleananna le spriocanna pearsanta nó grúpa a bhaint amach.
Déanann sé machnamh ar a dhul chun cinn agus ar a fhoghlaim agus déanann sé na coigeartuithe is gá ar a spriocanna.

Fanacht folláin

A bheith folláin, fisiciúil agus gníomhach

Foghlaimíonn an scoláire le cinntí eolacha a dhéanamh faoina rannpháirtíocht sa ghníomhaíocht choirp.
Foghlaimíonn an scoláire le cúram agus meas a léiriú air féin agus ar dhaoine eile agus é ag páirteach i ngníomhaíochtaí éagsúla.

Obair le daoine eile

Ag comhoibriú

Glacann an scoláire páirt i dtascanna le comhscoláirí agus i ngrúpa a éilíonn comhoibriú chun comhspriocanna dúshlánacha a bhaint amach. 

 

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.