Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Ráitis foghlama

Tacaíonn tíreolaíocht le réimse leathan eispéireas foghlama sa tsraith shóisearach. Léiríonn an tábla seo a leanas an chaoi a bhfuil tíreolaíocht na sraithe sóisearaí nasctha le gnéithe lárnacha den fhoghlaim agus den teagasc sa tsraith shóisearach.

An ráiteas Samplaí d’fhoghlaim ábhartha a bhféadfaí tabhairt fúithi
RF 9: Tuigeann an scoláire bunús agus tionchar ghnéithe sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil an domhain timpeall air/uirthi. Fiosraíonn an scoláire smaointe foghlama agus téann sé i ngleic leo, mar shampla daonra, lonnaíocht, forbairt agus domhandú.
RF 10: Tá an fheasacht, an t-eolas, na scileanna, na luachanna agus an t-inspreagadh ag an scoláire le maireachtáil go hinbhuanaithe. Foghlaimíonn an scoláire faoina thábhachtaí atá sé maireachtáil go hinbhuanaithe.
RF 16: Déanann an scoláire cur síos ar phatrúin agus ar choibhneasa agus déanann sé/sí iad a léiriú, a léirmhíniú, a thuar agus a mhíniú. Téann an scoláire i ngleic le topaicí a bhaineann le tíreolaíocht, idir fhisiceach agus daonna, d’fhonn cur síos a dhéanamh ar phatrúin agus ar choibhneasa agus d’fhonn iad a léiriú, a léirmhíniú, a thuar agus a mhíniú.
RF 18: Déanann an scoláire breathnú agus measúnú ar eachtraí agus ar phróisis eimpíreacha agus baineann tátail agus cinntí bailí astu. Aithníonn an scoláire conas a mhúnlaíonn próisis tíreolaíochta an tírdhreach. 
RF 6: Tuigeann an scoláire an chaoi a gcuireann luachanna, creidiúintí agus traidisiúin éagsúla leis na pobail agus leis an gcultúr ina maireann sé/sí agus tá meas aige/aici orthu. Déanann an scoláire comparáid idir na deiseanna saoil atá ann don aos óg i dtíortha éagsúla.
RF 7: Tá meas ag an scoláire ar a bhfuil i gceist le bheith ina shaoránach gníomhach, le cearta agus dualgais i gcomhthéacsanna áitiúla agus i gcomhthéacsanna níos leithne. Déanann an scoláire measúnú ar ról an chúnaimh forbartha. 
RF 8: Tá meas ag an scoláire ar an oidhreacht áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta agus tuigeann sé/sí an tábhacht atá ag an ngaol idir eachtraí atá thart agus eachtraí reatha, agus tábhacht na bhfórsaí is cúis le hathrú. Measann an scoláire na tosca a imríonn tionchar ar lonnaíocht daoine i dtaca le bunús, láthair agus athrú inbhuanaithe. 
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.