Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Gnéithe Chláir Foghlama Leibhéal 2

Déantar cur síos i ngnéithe ar chleachtais, ar chuir chuige agus ar ghnéithe a mbeifeá ag súil a fheiceáil i gclár foghlama. B’fhéidir nach mbeidís le feiceáil go leanúnach, ach léiríonn siad an chaoi a gcuirtear cláir i gcrích i scoileanna agus i suíomhanna eile. Níl na gnéithe a shainaithnítear uileghabhálach ná cuimsitheach. Cé go gceadaíonn siad do sholúbthacht i ndearadh agus forfheidhmiú na gclár foghlama, cinntíonn siad freisin leibhéal áirithe comhleanúnachais síos tríothu.

Comhoibriú
Teastaíonn cur chuige comhoibritheach, idir an scoláire, a thuismitheoirí, múinteoirí ábhair, múinteoirí tacaíochta foghlama nó acmhainne, cúntóirí riachtanais speisialta agus gairmithe ábhartha eile i leith pleanáil clár.

Foghlaim a phearsantú
Tá sé riachtanach go ndéanfar teagasc agus foghlaim a oiriúnú le haghaidh riachtanais foghlama an scoláire aonair chun an dul chun cinn agus na torthaí is fearr a bhaint amach dó. Baintear oiriúint níos fearr amach idir réamheolas, gnóthachtálacha foghlama, spéiseanna speisialta agus uaillmhianta don todhchaí nuair a bhaineann na cláir le PODA an scoláire, nuair atá ceann ann. I bhfianaise éagsúlacht na scoláirí a thugann faoi CFL2, tá sé ríthábhachtach go mbaintear leas as cur chuige comhchoiteann.

Foghlaim a aistriú
Tugtar tús áite do chumas an scoláire a fhorbairt chun an fhoghlaim a aistriú chuig cásanna nua. Teastaíonn go leor tacaíochta agus tacaíocht leanúnach ón scoláire chun an cumas sin a fhorbairt. Is éard atá i gceist leis an tacaíocht sin deiseanna rialta a chur ar fáil le haghaidh gníomhaíocht foghlama ina bhfuil ar an scoláire foghlaim ó chomhthéacs amháin a aistriú chuig comhthéacs eile, agus déantar an fhoghlaim tosaigh a threisiú agus tógtar uirthi sa phróiseas sin.

Foghlaim a nascadh leis an mórphobal
Cuirtear deiseanna éagsúla ar fáil don scoláire a scileanna gairmiúla, sóisialta agus pearsanta a fhorbairt nuair a thapaítear acmhainní sa phobal áitiúil agus níos leithne. D’fhéadfadh go mbeadh deiseanna le haghaidh taithí oibre, naisc le scoileanna eile agus cuireadh a thabhairt d’aoichainteoirí teacht chuig an scoil i measc samplaí de na hacmhainní sin.

Teicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide (TFC) a úsáid
Aithnítear na féidearthachtaí a thairgeann TFC don scoláire sa chlár foghlama. D’fhéadfadh TFC an scoláire a chumasú le tascanna a chur i gcrích ag a luas féin i réimsí a d’fhéadfadh a bheith deacair nó strusmhar dó, cuir i gcás, scéal a scríobh, gníomhaíochtaí léitheoireachta, scileanna agus feasacht teanga a fhorbairt, agus uimhearthacht. Cuireann TFC ar chumas an scoláire dul chun cinn a dhéanamh ar a obair go neamhspleách, cé go bhfuil sé fós mar chuid den ghrúpa ranga níos leithne.

Dul chun cinn agus gnóthachtáil a aithint
Cé go mbaineann dul chun cinn le gluaiseacht cheartingearach trí ordlathas eolais, coincheapa agus scileanna de ghnáth, is minic a bhíonn an dul chun cinn a dhéanann roinnt scoláirí cliathánach. Féadfaidh roinnt scoláirí leanúint ar aghaidh ag foghlaim ag an leibhéal céanna ach i gcomhthéacsanna nua agus éagsúla, seachas bogadh ar aghaidh chuig leibhéal níos airde castachta nó
deacrachta. Úsáidtear téarmaí níos leithne chun breathnú ar an rathúlacht seachas gnóthachtáil agus éachta acadúla amháin, agus cuimsítear gnéithe foghlama amhail iarracht agus dianseasmhacht leis.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.