Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Ionchais maidir le Scoláirí

Is scáth-théarma é ionchais maidir le scoláirí a nascann torthaí foghlama le samplaí anótáilte de shaothar scoláirí. I gcás na ngearrchúrsaí a d’fhorbair CNCM, beidh samplaí oibre a bhaineann le toradh foghlama ar leith nó le grúpa de thorthaí foghlama ar fáil. D’fhéadfadh go rachadh sé chun tairbhe scoile a dhearann a cuid gearrchúrsaí féin taisce samplaí d’obair scoláirí a chruthú le haghaidh plé agus tagartha amach anseo.

Torthaí foghlama

Is ráitis iad natorthaí foghlama ina gcuirtear síos ar an eolas, an tuiscint, na scileanna agus na luachanna is ceart don scoláire a bheith in ann a thaispeáint i ndiaidh dó an gearrchúrsa Timpeall an Domhain in Ochtú Lá sa tsraith shóisearach a chur i gcrích. Baineann na torthaí foghlama a leagtar amach sna táblaí seo a leanas le gach scoláire agus léiríonn siad torthaí don scoláire ag deireadh na tréimhse staidéir (thart ar 100 uair an chloig).

Tá uimhir le gach toradh laistigh de gach snáithe. Tá sé i gceist go gcabhródh an t-uimhriú le pleanáil an mhúinteora agus ní sheasann sé d’ordlathas tábhachta ar bith trasna na dtorthaí iad féin.

Contanaim dul chun cinn do Chláir Foghlama Leibhéal 1

Tá seacht gconaire sa chontanam dul chun cinn (thíos), ina ndéantar cur síos, go ginearálta, ar fhoghlaim agus ar fhorbairt a bhaineann le Leibhéal 1.

Scríobhadh na conairí chun ord dul chun cinn a léiriú, cé nach bhforbraíonn an scoláire ar an gcúrsa seo go hintleachtúil nó go feidhmeach ar bhealach líneach i gcónaí. Is féidir leis an múinteoir an contanam a úsáid le cabhrú leis tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhfuil scoláire ag feidhmiú i ndáil lena fhoghlaim. B’fhéidir go mbeadh scoláirí ar chonairí difriúla do réimsí difriúla foghlama nó torthaí foghlama. Tacaíonn an contanam leis an múinteoir chun an chéad chonair chuí eile a shainaithint don scoláire ar a thuras foghlama.

 

 

An ContanamDul chun Cinn

DUL CHUN CINN

DUL CHUN CINN

Déanann an scoláire na nithe seo...

 

 

BLAISEADH DE

Bíonn sé i láthair i gcaitheamh gníomhaíocht foghlama. Beidh sé ina dhúiseacht agus/nó nochta don timpeallacht foghlama. Bíonn sé ag dul i dtaithí ar an timpeallacht foghlama, m.sh., rudaí, daoine, fuaimeanna agus taithí chéadfach eile.

 

AIRD A THABHAIRT AIR

Tugann sé aird ar na gníomhaíochtaí foghlama a chuirtear ina láthair agus/nó téann i ngleic leo trí ghothaí, iompar an choirp, guthaíocht, súilfhéachaint, gluaiseacht, srl., a athrú. Tá sé tar éis dul i dtaithí ar an timpeallacht foghlama.

 

FREAGAIRT DÓ

Taispeánann sé go bhfuil sé in ann spéis a chur sa timpeallacht foghlama go gníomhach nó d’aon ghnó.  Tosaíonn sé ag cur in iúl céard is maith leis, céard nach maith leis nó céard is fearr leis. Freagraíonn sé go gníomhach do ghníomhaíocht foghlama le tacaíocht nó gan tacaíocht.

 

TÚS A CHUR LEIS

Bíonn sé fiosrach faoin timpeallacht foghlama. Lorgaíonn sé, go gníomhach agus go neamhspleách, deiseanna le dul i ngleic leis an timpeallacht sin agus/nó dul i bhfeidhm uirthi.

 

SEALBHÚ

Taispeánann sé go bhfuil eolas, coincheap nó scil á foghlaim. Fiosraíonn sé an fhoghlaim agus glacann páirt inti.

 

 

AG ÉIRÍ LÍOFA

Gluaiseann sé i dtreo líofachta agus cruinnis i gcomhthéacsanna foghlama a bhfuil taithí aige orthu. Taispeánann sé go neamhspleách agus go seasta go bhfuil sé in ann cuimhneamh ar an scil/coincheap/eolas a foghlaimíodh.

 

GINEARÁLÚ

Aistríonn sé scileanna, eolas nó coincheapa foghlamtha chuig comhthéacsanna a bhfuil taithí aige orthu agus chuig comhthéacsanna nach bhfuil, agus cuireann sé i bhfeidhm iad sna comhthéacsanna sin.

 

 

 

Foghlaimíonn an scoláire faoi

Ba chóir go mbeadh sé ar chumas an scoláire

1. Venturing further afaield
 1. 4.1

  ceann scríbe a roghnú ó shnáithe 1 nó 2 agus na rudaí ar cheart a bheith ag súil leo nuair a shroicheann sé é a shainaithint

  • clipboard
 2. 4.2

  scéal sóisialta a chruthú i bhfoirm téacs ar bith le hullmhú don turas

  • clipboard
 3. 4.3

  páirt a ghlacadh i mbealaí a mhapáil agus modhanna iompair a shainaithint a theastaíonn chun an ceann scríbe a shroicheadh

  • clipboard
 4. 4.4
  1. na costais a bhaineann leis an iompar, ticéid agus bia don turas a fhiosrú
  • clipboard
 5. 4.5

  éadaí oiriúnacha agus míreanna pearsanta riachtanacha don turas a shainaithint agus mála a phacáil

  • clipboard
 6. 4.6

  cáipéisí taistil ábhartha a theastaíonn don taisteal áitiúil/eachtrach a fhiosrú

  • clipboard
 7. 4.7

  páirt a ghlacadh i bhfíorthuras nó i dturas fíorúil chuig tír eachtrach

  • clipboard
 8. 4.8

  páirt a ghlacadh in eispéireas céadfach den tír sin

  • clipboard