Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Forbhreathnú: Cúrsa

Díríonn an tsonraíocht do Theicneolaíocht Fheidhmeach na sraithe sóisearaí ar thuiscint an scoláire ar fheidhm agus ar thionchar na dteicneolaíochtaí sa domhan mórthimpeall air a fhorbairt agus ar scileanna an scoláire i ndáil leis na teicneolaíochtaí sin a fhorbairt. Bainfear é sin amach trí thrí shnáithe chomhthéacsúla idirnasctha: Prionsabail agus cleachtais, Fuinneamh agus rialú agus An teicneolaíocht agus an tsochaí 

Snáithe 1: Prionsabail agus cleachtais  

Sa snáithe seo, foghlaimeoidh an scoláire faoi na prionsabail agus na cleachtais bhunúsacha a bhaineann le staidéar a dhéanamh ar an Teicneolaíocht Fheidhmeach agus cuirfidh sé i bhfeidhm iad. Cuirfidh an scoláire an t-eolas atá aige ar ábhair agus ar threalamh i bhfeidhm chun réitigh a chruthú a gcuireann eispéireas an úsáideora deiridh san áireamh. Éascaíonn an staidéar ar phrionsabail agus ar chleachtais eolas faoi theicneolaíochtaí, idir chinn atá ann cheana agus chinn atá ag teacht chun cinn, a chur chun feidhme agus bíonn an scoláire in ann cinneadh a dhéanamh maidir leis an gcaoi is fearr chun fadhb réadúil a réiteach go cruthaitheach agus réiteach a chur i gcrích.

Snáithe 2: Fuinneamh agus rialú  

Mar chuid den snáithe seo, fiosraíonn an scoláire foinsí éagsúla fuinnimh a chuireann ar chumas gléasanna tascanna a dhéanamh go sábháilte agus go héifeachtúil nuair a athraítear nó nuair a rialaítear na foinsí fuinnimh sin. Spreagtar an scoláire le haithint gur gá fuinneamh agus ábhar a úsáid ar bhealach tíosach inbhuanaithe.

Cruthaíonn an scoláire réitigh rialaithe ach úsáid a bhaint as na scileanna, an t-eolas, na luachanna agus an meon a fhorbraítear trí staidéar a dhéanamh ar na snáitheanna eile.

Snáithe 3: An teicneolaíocht agus an tsochaí  

Sa snáithe seo, faigheann an scoláire taithí ar an idirghníomhú idir an teicneolaíocht agus an tsochaí. Scrúdaíonn an scoláire an tionchar a bheidh ag a chinntí dearaidh ar an gcomhshaol agus déanann sé machnamh ar riachtanais an úsáideora i ndáil le réitigh. Faigheann an scoláire tuiscint bhunúsach ar na ceisteanna atá ann don tsochaí mar gheall ar fhorbairtí teicneolaíochta agus músclaítear fiosracht an scoláire ina dtaobh; dá bharr sin, fiosraíonn an scoláire úsáid fhéideartha na bhforbairtí teicneolaíochta sa tsochaí.

I ngach ceann de na snáitheanna, baintear úsáid as ceithre ghné: Anailís a dhéanamh agus fadhbanna a réiteach, Dearadh agus nuálaíocht, Pleanáil, bainistiú agus cruthú agus Cumarsáid lena gcruthaítear creat le haghaidh foghlama a chinntíonn taithí foghlama chomhleanúnach don scoláire.

Gné 1: Anailís a dhéanamh agus fadhbanna a réiteach  

Spreagann na torthaí foghlama sa ghné seo an scoláire le hiniúchadh a dhéanamh ar smaointe agus ar chaidrimh a chabhraíonn leis a réitigh ar fhadhbanna a bheachtú. Foghlaimeoidh an scoláire le cuir chuige chórasacha a fhorbairt chun anailís a dhéanamh ar fhadhbanna a chabhróidh le réitigh a fhorbairt. Spreagann an ghné seo an fhoghlaim atá riachtanach sa Teicneolaíocht Fheidhmeach agus forbraítear scileanna don fhoghlaim ar feadh an tsaoil léi.

 

Gné 2: Dearadh agus nuálaíocht  

Spreagann na torthaí foghlama sa ghné seo an scoláire le breathnú ar rudaí ar bhealach éagsúil. Ní hamháin go mbeidh deis ag an scoláire staidéar a dhéanamh ar theicneolaíochtaí atá ann cheana féin a bhaineann leis an ábhar, ach beidh deis aige freisin forbairtí nua agus atá ag teacht chun cinn a fhiosrú. Rachaidh an fhoghlaim a dhéanfaidh an scoláire sna trí shnáithe i bhfeidhm ar na réitigh dearaidh a fhorbraíonn sé.

Gné 3: Pleanáil, bainistiú agus cruthú  

Spreagann na torthaí foghlama sa ghné seo an scoláire le réimse scileanna bainistíochta tionscadal a fhorbairt agus a dhearaí á dtabhairt go dtí céim a ndéanta. Forbróidh an scoláire na scileanna a theastaíonn chun ábhair a ionramháil agus roghnóidh sé an trealamh oiriúnach chun na réitigh a chur i gcrích.

Gné 4: Cumarsáid  

Spreagann na torthaí foghlama sa ghné seo an scoláire le meáin oiriúnacha a roghnú agus a úsáid chun eolas teicniúil a chur in iúl, smaointe a dhearadh, agus foghlaim faoin gcaoi a dtéann an teicneolaíocht i bhfeidhm ar an timpeallacht mórthimpeall air.

Baineann an Teicneolaíocht Fheidhmeach úsáid as cur chuige trasdisciplíneach a chuireann nascadh na dtrí snáithe chun cinn i dteagasc agus i bhfoghlaim an ábhair. Dearadh í d’íosmhéid 200 uair an chloig de rannpháirtíocht an scoláire ar an gclár ama thar thrí bliana na sraithe sóisearaí.

Tá sé d’aidhm ag an tsonraíocht seo cothromaíocht a bhaint amach idir an fhairsinge féidearthachtaí a chuireann staidéar ar an ábhar i láthair a fhiosrú agus deiseanna a chur ar fáil d'eispéiris dhoimhne de réimsí áirithe de réir mar is cuí. Bíonn méid áirithe solúbthachta agus saoirse ag an múinteoir an fhoghlaim a éascú ar bhealach a léiríonn roghanna, fiosracht agus meon cruthaitheach an scoláire féin. Ba chóir gnóthachtáil na dtorthaí foghlama a phleanáil ar bhealach atá gníomhach agus spreagúil.