Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Gnéithe agus riachtanais CFL1anna i gcomhair teastasú trí PGSS

Príomhcheisteanna

Cé na comhpháirteanna a áirítear i bPróifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí (PGSS)?

  1. Aonaid Tosaíochta Foghlama
  • Cumarsáid, teanga agus litearthacht
  • Cúram pearsanta agus folláine
  • A bheith rannpháirteach i bpobal
  • Uimhearthacht
  • Na healaíona
  • Corpoideachas

 

  1. Dhá ghearrchúrsa a d’fhorbair CNCM nó an scoil

Cén t-am ba cheart a leithdháileadh do na comhpháirteanna ar amchlár na scoile?

Braithfidh an t-am a theastaíonn chun gach ATF a bhaint amach ar bhuanna agus riachtanais an scoláire. Treoir do mhúinteoirí is ea timpeall 250 uair an chloig do gach ATF agus 100 uair an chloig do gach gearrchúrsa.

Cé a shonraíonn na socruithe curaclaim agus measúnaithe atá le leanúint?

Tá sonraíochtaí agus socruithe measúnaithe leagtha amach ag CNCM le haghaidh na ATFanna in Treoirlínte do Chláir Foghlama Leibhéal 1.

Cuirfidh CNCM samplaí agus teimpléid ar fáil má tá na gearrchúrsaí á bhforbairt ag scoileanna.

Cén ról atá ag CNCM sa mheasúnú?

Cuireann CNCM, trí na Treoirlínte do Chláir Foghlama Leibhéal 1 agus Tacar Uirlisí CFL1, ábhair shamplacha ar fáil do scoileanna ina dtaispeántar an chaoi le measúnú a dhéanamh ar na torthaí foghlama sna ATFanna.

Cuirfidh CNCM, trí shamplaí de ghearrchúrsaí Leibhéal 1, ábhair shamplacha ar fáil do scoileanna maidir le measúnú ar ghearrchúrsaí.

Cén ról atá ag scoileanna i measúnú don PGSS?

Tá measúnú ar ATFanna agus gearrchúrsaí agus bronnadh PGSS scoilbhunaithe.

Aithneofar foghlaim gach scoláire a shásaíonn na riachtanais ghnóthachtála ar a dtugtar breac-chuntas thíos i ndáil le ATFanna agus gearrchúrsaí as gach comhpháirt churaclaim sa PGSS.

Cén chaoi a dtaifeadfar

comhpháirteanna sa PGSS?

Tomhaistear gnóthachtáil in ATFanna agus Gearrchúrsaí (Leibhéal 1) araon ar bhonn ceann de na tuairisceoirí seo a leanas: Curtha i gcrích go rathúilDul chun cinn déanta.

Cé na riachtanais a bhaineann le gach tuairisceoir?

Le go dtaifeadtar Curtha i gcrích go rathúil ar an PGSS do gach ATF, caithfidh an scoláire fianaise a chur i láthair a thugann le fios gur rochtain sé gach toradh foghlama agus gur bhain sé amach formhór na dtorthaí foghlama a bhaineann leis an ATF.

Le go dtaifeadtar Curtha i gcrích go rathúil ar an PGSS do gach gearrchúrsa ar Leibhéal 1, caithfidh an scoláire fianaise a chur i láthair a thugann le fios gur chuir sé i gcrích go rathúil an Measúnú Rangbhunaithe a bhaineann leis an ngearrchúrsa.

Le go dtaifeadtar Dul chun cinn déanta ar an PGSS do gach ATF, caithfidh an scoláire fianaise foghlama a chur i láthair a thugann le fios gur bhain an scoláire tairbhe as rochtain a fháil ar roinnt torthaí foghlama don ATF sin.

Le go dtaifeadtar Dul chun cinn déanta ar an PGSS do gach gearrchúrsa ar Leibhéal 1, caithfidh an scoláire fianaise foghlama a chur i láthair a léiríonn gur bhain an scoláire tairbhe as rochtain a fháil ar roinnt torthaí foghlama sa ghearrchúrsa sin.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.