Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Measúnú a dhéanamh ar fhianaise ar fhoghlaim i gCláir Foghlama Leibhéal 1

 Nuair a chríochnaítear an clár foghlama sin, táthar ag súil go gcuirfidh an scoláire fianaise i láthair gur éascaíodh go rathúil iad chun rochtain a fháil ar na gnéithe agus na torthaí foghlama agus iad a bhaint amach. Is féidir an fhianaise a chur i láthair i gceann ar bith de na foirmeacha nó na meáin thuas. Beidh Gnéithe Cáilíochta, is é sin na critéir trína ndéantar measúnú ar obair an scoláire, in éindí leis an bhfianaise foghlama. Leagtar amach iontu na rudaí ba cheart a áireamh/chur in iúl san fhianaise lena léiriú gur éirigh leis an scoláire an toradh/na torthaí foghlama ábhartha a bhaint amach. Leagtar amach ar an gcéad leathanach eile sa Bhileog Bhreithnithe/Mheasúnaithe an sampla den Ghné Cháilíochta.

Is féidir fianaise ar an bhfoghlaim a chothú trí raon leathan modhanna measúnaithe agus i réimse foirmeacha. Leagtar amach i bhFíor 4 an próiseas trína ngintear, trína mbailítear agus trína mbreithnítear fianaise ar an bhfoghlaim.

Uaireanta is féidir le duine eile seachas an múinteoir fianaise ar an bhfoghlaim a ghabháil. Tá sé cabhrach nuair a bhíonn daoine eile in ann fianaise a bhailiú ar fhoghlaim an scoláire fiú (agus go háirithe) má léirítear taobh amuigh den seomra ranga í. D’fhéadfaí tuismitheoir/caomhnóir, teiripeoir, cúntóir riachtanas speisialta nó gairmí eile a oibríonn leis an scoláire a áireamh anseo. Ba cheart fianaise ar an bhfoghlaim a breathnaíodh a chur ar aghaidh chuig an múinteoir.

Toradh Foghlama i bhfócas:

 

An Múinteoir ag Faire/Bileog Mheasúnaithe sa tSraith Shóisearach

Ainm an scoláire: Séamus
Rang: Dúghorm
Múinteoir: Anraí

Torthaí foghlama i bhfócas: CFL1
Cá raibh an scoláire ag obair? An pobal

Cód

Aonad Tosaíochta Foghlama (ATF)

Cumarsáid, teanga agus litearthacht

1.7

Gné:

Caidrimh chumarsáideacha a fhorbairt

Toradh Foghlama:

Dul i ngleic le malartú suntasach le comhpháirtí cumarsáideach, agus taitneamh a bhaint as

Cód

Aonad Tosaíochta Foghlama (ATF)

Cumarsáid, teanga agus litearthacht

1.16

Gné:

Fiosrú agus úsáid

Toradh Foghlama:

Iarratas a dhéanamh gan labhairt.

Cód

Aonad Tosaíochta Foghlama (ATF)

Uimhearthacht

2.24

Gné:

Tomhais agus sonraí

Toradh Foghlama:

Páirt a ghlacadh in eispéireas siopadóireachta ina n-úsáidtear airgead ceart go feidhmiúil.

Cúlra:

Tá Séamus ag obair laistigh den chéim ‘Ag éirí líofa’ den chontanam dul chun cinn don ghníomhaíocht seo. Úsáideann sé leideanna amhairc le cumarsáid a dhéanamh le daoine eile. Tá cleachtadh déanta aige ar a riachtanais a chur in iúl ar scoil agus sa phobal.

Is maith le Séamus roghanna a bheith aige ach teastaíonn am uaidh le cinneadh a dhéanamh. Is maith leis a bheith neamhspleách.

Gníomhaíocht Measúnaithe: Turas chuig an siopa.

Na Gnéithe Cáilíochta: Céard atá tú ag iarraidh a bheith ar chumas an scoláire a dhéanamh?

  • Rogha a dhéanamh idir trí tháirge (criospaí, uachtar reoite, úlla) le PECS.
  • Cárta amhairc a thabhairt do dhuine fásta go neamhspleách (múinteoir/cúntóir siopa).
  • An nóta ceart a fháil as a sparán le híoc as an rud a roghnaigh sé.
  •  

Breathnuithe: Tá fianaise ar an méid seo a leanas...

Roghnaigh Séamus grianghraf d’úll glas nuair a bhí sé sa siopa áitiúil ó rogha idir mála Tayto cáise agus oinniún, Brunch agus úll glas a réitíodh roimh ré.  Theastaigh trí leid ó bhéal uaidh le sos nóiméad amháin idir gach ceann sular thug sé an cárta don mhúinteoir.  Tugadh a úll do Shéamus.  Thóg sé a airgead amach as a phóca go neamhspleách agus thug sé nóta €10 don mhúinteoir (bhí nóta €5 aige ina sparán freisin).  D’fhan sé don sóinseáil agus chuaigh sé ar ais chuig an mbus go neamhspleách.

Na chéad chéimeanna eile –             Ag obair ar iarratais a dhéanamh ar dhaoine nach bhfuil aithne aige orthu.

                                Laghdú sna leideanna agus an t-am.

                                Slánú chuig praghas níos ísle chun an nóta cuí a roghnú.

Leibhéal measúnaithe (Leibhéal 1 de chuid na Sraithe Sóisearaí amháin):

Cuir tic leis an leibhéal oibre reatha

Conairí dul chun cinn – Eochair

 

B – Blaiseadh de

 

A – Aird a thabhairt air

 

F – Freagairt dó

 

T – Tús a chur leis

 

S – Sealbhú

ÉL – Ag éirí líofa

 

G – Ginearálú

Síniú:                                                                                                       

                                                                                    

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.