Skip to content

Consultation on the Primary Curriculum now open

Consultation on the Primary Curriculum now open

View Info

Primary Language Toolkit

The Primary Language Toolkit supports teachers in using the Learning Outcomes by providing practical support in planning for, and providing rich language learning experiences for children. The three components of the toolkit are described in the following section – Examples of Children’s Language Learning, Progression Continua and Support Materials for Teachers.

Cabhraíonn Uirlisí Úsáide Teanga na Bunscoile le múinteoirí agus iad ag úsáid na Torthaí Foghlama mar go dtugann siad tacaíocht phraiticiúil dóibh chun eispéiris foghlama teanga shaibhre a phleanáil agus a chur ar fáil do pháistí. Déantar cur síos sa chuid seo ar na trí chuid de na huirlisí úsáide – Samplaí d’Fhoghlaim Teanga na bPáistí, Contanaim Dul chun Cinn agus Ábhar Tacaíochta do Mhúinteoirí.

Developed with teachers, these Examples give insights into how teachers work with learning outcomes to make decisions about what they teach, the types of activities, experiences and pedagogies they use, and the information they gather on how well children are doing in their language learning.

Each example is accompanied by 'Support Information' which provides more detail on the school and classroom context, and the choices made by the teacher in preparing, teaching and assessing the children's learning. They also contain some reflective questions which you might find useful when thinking about your own practice.

Cur chuige spraíúil agus Curaclam Teanga na Bunscoile

Faisnéis Tacaíochta: Cur chuige spraíúil agus Curaclam Teanga na Bunscoile

 

Linguistic Diversity-Multilingual Cities

Support Information: Linguistic Diversity-Multilingual Cities

Faisnéis Tacaíochta: Éagsúlachta teanga - Cathracha Ilteangacha

Linguistic Diversity-Young Interpreters

Support Information: Linguistic Diversity-Young Interpreters

Faisnéis Tacaíochta: Éagsúlacht teanga - Ateangairí Óga

Próiseas Scríbhneoireachta (Gaelscoil)

Faisnéis Tacaíochta: Próiseas Scríbhneoireachta (Gaelscoil)

 

Writing Process

Support Information:Writing Process

Faisnéis Tacaíochta: Próiseas scríbhneoireachta

Procedural Writing

Support Information:Procedural Writing

Faisnéis Tacaíochta: Scríbhneoireacht Ghnásúil

Wordless Picture Books

Support Information:Wordless Picture Books

Faisnéis Tacaíochta: Leabhair phictúir gan focail

Próiseas Scríbhneoireacht (Gaeltacht)

Support Information:Próiseas Scríbhneoireacht (Gaeltacht)

 

Cur chuige cumarsáideach

Faisnéis Tacaíochta: Cur chuige cumarsáideach

 

Book reviews

Support Information: Book Reviews

Faisnéis Tacaíochta: Léirmheasanna Leabhar

RANG 6 sa ghaeltacht

Saibhreas Teanga agus Fiosrúchán ar Struchtúr agus
Gramadach
(Scoil sa Ghaeltacht)
 

 

Rang 6 i scoil lán-Bhéarla

Support Info Integration, language awareness and authentic language use

Cur chuige comhtháite, feasacht teanga agus fíor-úsáid na teanga

 

Rang 3 agus a 4 i scoil lán-Bhéarla

Múineadh na Gaeilge: Amharclann an Léitheora (Reader’s Theatre)

Amharclann an Léitheora (Reader’s Theatre)

 

Rang 1 sa Ghaeltacht

Gníomhaíochtaí Luathléitheoireachta agus Cur Chuige Spraíúil (Scoil sa Ghaeltacht)

 

Morning Board and Film Posters [TCA] 

Teaching Council Authentication [TCA] videos require a teacher account in order to be viewed. You can set up an account here using your Teaching Council registration number.

Content Language Integrated Learning (CLIL)

Support Information: CLIL

Faisnéis Tacaíochta: FCÁT

The Progression Continua are available for download here. If you intend to print the Progression Continua we recommend that you print it in A3. You can access the online interactive version by filtering by school type and strand from the Primary Language Curriculum homepage.

Tá an Contanaim Dul chun Cinn ar fáil le híoslódáil anseo. Má tá sé i gceist agat an Contanaim Dul chun Cinn a phriontáil molaimid duit é a phriontáil i A3. Is féidir leat rochtain a fháil ar an leagan idirghníomhach ar líne trí scagadh de réir an chineáil scoile agus snáithe ó leathanach baile Churaclam Teanga na Bunscoile

Teacher-child interactions are at the heart of the work in schools supporting children’s language learning and development. The Support Materials presented here provide a range of research-based teaching strategies and methodologies to help children’s language development in both English (L1) and Irish (L2). Some of these materials focus on language concepts and skills specific to English or Irish, while others focus on concepts and skills that underpin both languages.

The Support Materials are organised in the table below according to the relevant strand or strands. You can access the full suite of materials by clicking the strand link at the top of each column or you can access each individual support material by following the title links.

Full suite of Support Materials

Oral Language - Teanga ó Bhéal

Reading - Léitheoireacht

Writing - Scríbhneoireacht

Relevant across all strands

Ábhartha trasna snáitheanna go léir

Individual files from each suite of Support Materials

Critical Thinking and Book Talk

Promoting Children’s Comprehension

Early Handwriting: Patterns

Content and Language Integrated Learning (CLIL)

An Cur Chuige Cumarsáideach

 

Suggested Picturebooks

Phonological Awareness

Cursive Writing

Picture Books 

Feidhmeanna Teanga na Gaeilge

 

Lesson Outline: Poetry

Wordless Picturebooks

Language for Teaching Handwriting

Outdoor Learning

Eiseamláirí de Struchtúir Ghaeilge

 

Lesson Outline: Story

Fónaic

The Writing Workshop

Developing Functional Language and Literacy Skills for the Child Learning English as an Additional Language

An Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT)

 

Story Sacks and Puppet Plays

Léitheoireacht Faoi Threoir

Writing Genres

Infusing Playfulness into Language Teaching and Learning

Múineadh le Scileanna a Aistriú idir Teangacha

 

Málaí Scéalaíochta agus Drámaí Puipéad

Taifead Reatha Léitheoireachta

Scríbhneoireacht Reatha

Organising for Play: Resources

Pleanáil i gcomhair Súgradh Acmhainní

 

Talk Time

  Seánraí Scríbhneoireachta

Organising for Play: Time and Routines

Súgradh a eagrú: Am agus gnáthaimh

 

Oral Language: Lesson Outline

  An Cheardlann Scríbhneoireachta

Socio-Dramatic Play to Support Oral Language and Early Literacy

Spraíúlacht a fhí le chéile le Teagasc agus Foghlaim Teanga

 

Forbairt Teanga

  Patrúin le haghaidh na Lámhscríbhneoireachta

Teaching for Transfer of Skills Across Languages

Aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna gramadaí i nGaeilge foghlaimeoirí

 

Writing Genres

  Caighdeán agus Canúint: Treoir do Mhúinteoirí

Guided Reading

Cosáin Tacaíochta Breise

 

A Structured Approach to Public Speaking for Children

   

Parents

Aiseolas Ceartaitheach i gComhthéacs an Tumoideachais

 

Struchtúr Abairte agus Gramadach

   

Supporting Literacy Development at Home

Éagsúlacht theangeolaíoch a fhiosrú

 

Developmental Pathways in Learning Irish as a Second Language

   

Developing Vocabulary Within a Balanced Literacy Framework

Tacú le feasacht teanga a fhorbairt

 

Conairí Forbartha leis an nGaeilge a Fhoghlaim mar Dhara Teanga

   

 

Timthriall an taighde agus an fhiosrúcháin ar an idirlíon

 

Dea Chleactais Scoil lán Ghaeilge

   

Exploring linguistic diversity

 
        Supporting the development of language awareness  
        The Place of Irish in a Multilingual Environment  
        Additional Support Pathways  
        Internet research and inquiry cycle  
       

Corrective Feedback in the Immersion Context

 

Developed with teachers, these Examples give insights into how teachers work with learning outcomes to make decisions about what they teach, the types of activities, experiences and pedagogies they use, and the information they gather on how well children are doing in their language learning.

Each example is accompanied by 'Support Information' which provides more detail on the school and classroom context, and the choices made by the teacher in preparing, teaching and assessing the children's learning. They also contain some reflective questions which you might find useful when thinking about your own practice.

Linguistic Diversity-Multilingual Cities

Support Information: Linguistic Diversity-Multilingual Cities

Faisnéis Tacaíochta: Éagsúlachta teanga - Cathracha Ilteangacha

 

Linguistic Diversity-Young Interpreters

Support Information: Linguistic Diversity-Young Interpreters

Faisnéis Tacaíochta: Éagsúlacht teanga - Ateangairí Óga

Writing Process

Support Information:Writing Process

Faisnéis Tacaíochta: Próiseas scríbhneoireachta

 

Wordless Picture Books

Support Information:Wordless Picture Books

Faisnéis Tacaíochta: Leabhair phictúir gan focail

Procedural Writing

Support Information:Procedural Writing

Faisnéis Tacaíochta: Scríbhneoireacht Ghnásúil

 
Successfully added to the clipboard.