Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Aidhm agus cuspóirí

Aidhm

Is éard is aidhm le creat corpoideachais na sraithe sinsearaí ná rannpháirtíocht mhuiníneach, shultmhar agus oilte an fhoghlaimeora sa ghníomhaíocht choirp a spreagadh le linn dó a bheith ag gabháil don tsraith shinsearach agus níos faide anonn sa saol.

Cuspóirí

Is iad cuspóirí chorpoideachas na sraithe sinsearaí tacú leis an bhfoghlaimeoir i dtaca leo seo a leanas:

  • muinín, inniúlacht agus cruthaitheacht a fhorbairt i réimse gníomhaíochtaí coirp
  • a bheith rannpháirteach sa ghníomhaíocht choirp laistigh agus lasmuigh den scoil
  • imscrúdú a dhéanamh ar luach na gníomhaíochta coirp i gcomhthéacsanna éagsúla
  • tuiscint a chur ar an ngníomhaíocht choirp lena bhforbraítear corpacmhainn shláintebhunaithe agus tabhairt faoin ngníomhaíocht choirp sin
  • tabhairt faoi róil éagsúla sa ghníomhaíocht choirp
  • iompraíocht fhreagrach shóisialta agus phearsanta a léiriú sa ghníomhaíocht choirp, lena n áirítear féinmheas agus meas ar dhaoine eile
  • a bheith ina rannpháirtithe oilte sa ghníomhaíocht choirp.