An Eacnamaíocht

Tugann Eacnamaíocht na hArdteistiméireachta an t-eolas agus na scileanna is gá chun tuiscint a fháil ar oibriú gheilleagar na hÉireann agus gheilleagar an domhain.  Déanann na heispéiris foghlama san eacnamaíocht a gcion chun smaointeoireacht chriticiúil, cumas fadhbréitigh, cinnteoireacht agus scileanna uimhearthachta scoláirí a fhorbairt. Tugann an eacnamaíocht bunsraith foghlama do dhaltaí a chuireann ar a gcumas gairm bheatha a roghnú as raon leathan gairmeacha sa ghnó, san eacnamaíocht, san airgeadas, san fhiontraíocht agus sa bhainistíocht.

 

Ceapadh an siollabas seo do scoláirí sa tsraith shinsearach den iar-bhunoideachas agus measúnaítear é ag an nGnáthleibhéal agus ag an Ardleibhéal.