Freastal Réasúnta

Éilíonn an tsonraíocht seo do Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta seo go rachaidh an scoláire i ngleic le cur i bhfeidhm praiticiúil na smaointeoireachta ríomhaireachtúla ar bhonn leanúnach i rith an chúrsa. Lena chois sin, tá obair chúrsa ina gné don mheasúnú, dá mbronntar 30% d’iomlán na marcanna. D’fhéadfadh impleachtaí a bheith ag an mbéim sin ar chur i bhfeidhm praiticiúil i gcás an scoláire ag a bhfuil deacrachtaí fisiciúla/leighis/céadfacha agus/nó deacrachtaí foghlama ar leith. Chuige sin, dearadh scéim na nOiriúntas Réasúnta, arna feidhmiú ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit, chun cabhrú le hiarrthóirí san Ardteistiméireacht ag a bhfuil deacrachtaí fisiciúla/leighis/céadfacha agus/nó deacrachtaí foghlama ar leith. Agus an cúrsa á bhreithniú, moltar gur chóir d’aon scoláire a bhfuil míchumas ag dul dó teagmháil a dhéanamh le Coimisiún na Scrúduithe Stáit roimh ré le fáil amach cibé ar féidir aon oiriúntais a dhéanamh.