Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Rang a Trí agus a Ceathair

Moltar na hacmhainní atá sa chuid seo a úsáid sa teagasc ag leibhéal na naíonán sóisearach agus ag leibhéal na naíonán sinsearach araon. Is iad gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí stáit a bhfuil saineolas acu ar réimse OSPS/OCG a rinne na hacmhainní a fhorbairt. Cuirtear gach acmhainn ar fáil saor in aisce lena n-úsáid i seomraí ranga bhunscoileanna na hÉireann. 


Is é is aidhm do na hacmhainní seo réimse ábhar ábhartha a chur ar fáil le húsáid chun aghaidh a thabhairt ar shnáithe agus snáithaonaid OCG, mar ghné den OSPS. Ba cheart gach acmhainn a mheas i dtaobh riachtanais agus spéiseanna ar leith na bpáistí agus a dtuismitheoirí, an phobail scoile níos leithne agus bheartas OSPS agus OCG na scoile.


Tabhair faoi deara go bhfuil an clár Bí Sábháilte liostaithe sna snáithaonaid ábhartha chun a chur in iúl gur féidir úsáid a bhaint as chun gnéithe áirithe de OSPS/OCG a theagasc. Murab ionann is na hacmhainní eile atá liostaithe, áfach, tá an clár Bí Sábháilte éigeantach agus ní mór é a theagasc i ngach comhthéacs scoile.

Mise: Féinaithne agus Ag déanamh cinntí  

          Féinaithne

 

Misneach - SFGM (2016)

Is é is aidhm don acmhainn Misneach an mhuinín, na scileanna, na dearcthaí agus an t-eolas is gá a thabhairt do pháistí chun go mbeidh siad in ann cinntí dearfacha a dhéanamh ina saol. Cuirtear tacar ceachtanna uileghabhálacha ar fáil san acmhainn anois chun OSPS a theagasc, a bhuí leis an nuashonrú a rinneadh air in 2016.

 

Aonad 2 Lámhleabhair Rang a Trí

Tá m'ainm Speisialta
Mo Láidreahtaí
Tá Gach Duine Uathúil

 

Aonad 1 Lámhleabhair Rang a Ceathair

Ce Mise?
Ta a Fhios Agam Sílim

 

Suas Linn - Amnesty International (2003)

Dírítear san acmhainn Lift Off ar shaincheisteanna maidir le cearta daonna. Fiosraítear ann cúrsaí ceart agus freagrachtaí agus cuirtear meas ar uathúlacht agus ar éagsúlacht daoine daonna chun cinn.

Cé muid?

 

Acmhainní leabhar pictiúr agus scéalaíochta:

Tacaíonn leabhair phictiúr le páistí ábhair a fhiosrú atá i bhfad i gcéin nó trí fhráma an fhicsin. Is féidir scéalta le carachtair éagsúla a úsáid chun an t-ionchuimsiú a chur chun cinn agus chun an éagsúlacht a cheiliúradh, chun tuiscint agus comhbhá do dhaoine eile a fhorbairt agus chun tacú le folláine páistí a fheiceann iad féin nó baill dá dteaghlaigh sna carachtair chéanna. 

 

Children’s Books for Wellbeing - PDST (2020)

Fiosraítear sa cháipéis Children’s Books for Wellbeing an chaoi ar féidir leabhair phictiúr agus úrscéalta a úsáid chun tacú le teagasc agus foghlaim OSPS. Áirítear i rannóg an leabharliosta leabhair phictiúr ina bpléitear réimse leathan ábhar, lena n-áirítear leabhair ina bhfiosraítear féinmhuinín, léiriú agus féiniúlacht inscne, leabhair ina ndéantar ceiliúradh ar uathúlacht agus éagsúlacht, agus leabhair ina gcuirtear an t-ionchuimsiú chun cinn.

Children’s Books for Wellbeing

 

Liosta Léitheoireachta Rainbow Reads – Leabhair Pháistí Éireann (2020)

Áirítear ar liosta léitheoireachta Rainbow Reads rogha de 84 leabhar atá ionchuimsitheach ó thaobh cúrsaí LADTI+ do léitheoirí óga chun ceiliúradh a dhéanamh ar an ngrá, ar an nglacadh agus ar an teaghlach. 

Liosta Léitheoireachta Rainbow Reads

 

Acmhainní Free To Be Me – Leabhair Pháistí Éireann (2021)

Déantar ceiliúradh in Free To Be Me ar an éagsúlacht, ar an ionadaíocht agus ar an ionchuimsiú le go n-aireoidh gach páiste go bhfuil fáilte roimhe, go bhfuil luach leis agus go bhfuil meas air.

Treoir Léitheoireachta Free To Be Me

Pacáiste Acmhainní Free To Be Me

 

Liosta Léitheoireachta Different Abilities – Leabhair Pháistí Éireann (2021)

Leabharliosta is ea Different Abilities le scéalta faoi ghlacadh le difríocht, faoi mheas ar an indibhidiúlacht agus faoin éagsúlacht a cheiliúradh.

Liosta Léitheoireachta Different Abilities

 

Acmhainní BOLD GIRLS – Leabhair Pháistí Éireann (2018)

Treoir léitheoireachta le téama is ea BOLD GIRLS ina gcuirtear an bhéim ar eiseamláirí láidre baineanna. Tugtar dúshlán do na steiréitíopaí agus léirítear ann carachtair bhaineanna le róil thábhachtacha, le cumhacht agus lena gcuid tuairimí féin.  

Treoir Léitheoireachta BOLD GIRLS

Pacáiste Acmhainní BOLD GIRLS

 Ag déanamh cinntí

 

Misneach - SFGM (2016)

Is é is aidhm don acmhainn Misneach an mhuinín, na scileanna, na dearcthaí agus an t-eolas is gá a thabhairt do pháistí chun go mbeidh siad in ann cinntí dearfacha a dhéanamh ina saol. Cuirtear tacar ceachtanna uileghabhálacha ar fáil san acmhainn anois chun OSPS a theagasc, a bhuí leis an nuashonrú a rinneadh air in 2016.

 

Aonad 4 Lámhleabhair Rang a Ceathair

Teorainneacha

 

An Clár Bí Sábháilte - An Clár um Chosc ar Mhí-Úsáid Páistí (2016)

Ba cheart ábhair an chláir Bí Sábháilte a theagasc i ndiaidh a chéile agus ba cheart an clár a chríochnú ina iomláine san aon bhliain scoile amháin. Is clár scileanna sábháilteachta pearsanta do bhunscoileanna é an clár Bí Sábháilte. Is é is aidhm don chlár leochaileacht páistí ó thaobh mí-úsáid páistí agus na bulaíochta de a laghdú ach oideachas maidir leis an tsábháilteacht phearsanta a chur ar fáil do pháistí agus oiliúint a sholáthar do mhúinteoirí, do bhoird bainistíochta scoile agus do thuismitheoirí.

An Clár Bí Sábháilte

 

Mise: Ag tabhairt aire do mo chorp agus Ag fás agus ag athrú  

     Ag tabhairt aire do mo chorp

 

Bheith eolach ar mo chorp

 

Aistear na nÓg - FSS (2020)

Nuashonraíodh an acmhainn Aistear na nÓg sa leabhrán nua a foilsíodh in 2020. Tugtar eolas áisiúil tacúil san acmhainn maidir leis na hathruithe fisiciúla agus mothúchánacha a thabharfaidh páistí faoi deara le linn an chaithreachais, na bunghnéithe den atáirgeadh agus conas is féidir le daoine óga aire a thabhairt dóibh féin agus iad ag fás aníos. Is féidir le múinteoirí úsáid a bhaint as an leabhrán chun tacú leis an ullmhúchán don teagasc agus don fhoghlaim dteagasc agus is féidir an acmhainn a roinnt le tuismitheoirí/caomhnóirí lena húsáid mar thacaíocht agus mar fhoinse eolais dóibh féin agus dá bpáistí le linn an chaithreachais. 

Céard is cúis le Caithreachas?

 

Misneach - SFGM (2016) 

Is é is aidhm don acmhainn Misneach an mhuinín, na scileanna, na dearcthaí agus an t-eolas is gá a thabhairt do pháistí chun go mbeidh siad in ann cinntí dearfacha a dhéanamh ina saol. Cuirtear tacar ceachtanna uileghabhálacha ar fáil san acmhainn anois chun OSPS a theagasc, a bhuí leis an nuashonrú a rinneadh air in 2016.

 

Aonad 7 Lámhleabhair Rang a Trí

De réir mar a bhím ag Fás bím Ag Athrú

 

Aonad 7 Lámhleabhair Rang a Ceathair

Taimid Uathúil
Coirp ag Athrú

 

An Clár Bí Sábháilte - An Clár um Chosc ar Mhí-Úsáid Páistí (2016)

Ba cheart ábhair an chláir Bí Sábháilte a theagasc i ndiaidh a chéile agus ba cheart an clár a chríochnú ina iomláine san aon bhliain scoile amháin. Is clár scileanna sábháilteachta pearsanta do bhunscoileanna é an clár Bí Sábháilte. Is é is aidhm don chlár leochaileacht páistí ó thaobh mí-úsáid páistí agus na bulaíochta de a laghdú ach oideachas maidir leis an tsábháilteacht phearsanta a chur ar fáil do pháistí agus oiliúint a sholáthar do mhúinteoirí, do bhoird bainistíochta scoile agus do thuismitheoirí.

An Clár Bí Sábháilte

 

       Ag fás agus ag athrú

 

Athraím agus mé ag fás

 

Acmhainn OCG - Rialtas na hÉireann (1998)

Soláthraíonn acmhainn OCG roghchlár roghanna do cheachtanna seomra ranga ar féidir le múinteoirí a roghnú tacú le gnéithe den SPHE. Go háirithe, féadann sé tacú le gnéithe dearfacha OCG.

Athraím de réir mar a fhásaim

Fás agus Athrú

 

The Professional Development Services for Teachers, Health and Wellbeing - PDST 

Chruthaigh Foireann Sláinte agus Folláine PDST an acmhainn seo chun tacú le OCG.​

Puberty Sorting Resource

 

Beatha nua

 

Acmhainn OCG - Rialtas na hÉireann (1998)

Soláthraíonn acmhainn OCG roghchlár roghanna do cheachtanna seomra ranga ar féidir le múinteoirí a roghnú tacú le gnéithe den SPHE. Go háirithe, féadann sé tacú le gnéithe dearfacha OCG.

Iontas Beatha Nua

 

Acmhainn na Tréimhse Gestation - bunaithe ar ábhair acmhainní don OCG, Dr Seline Keating, SPHE Network

*Tréimhse Gestation Nuashonraithe 

 

Braistintí agus mothúcháin

 

Misneach - SFGM (2016)

Is é is aidhm don acmhainn Misneach an mhuinín, na scileanna, na dearcthaí agus an t-eolas is gá a thabhairt do pháistí chun go mbeidh siad in ann cinntí dearfacha a dhéanamh ina saol. Cuirtear tacar ceachtanna uileghabhálacha ar fáil san acmhainn anois chun OSPS a theagasc, a bhuí leis an nuashonrú a rinneadh air in 2016. 

 

Aonad 3 Lámhleabhair Rang a Trí

Tá Tionchar ag ár nGníomhartha ar Mothúcháin Daoine Eile

 

Aonad 3 Lámhleabhair Rang a Ceathair

Conas a mhothaíonn tú?
Mothúcháin a Chur in Iúl

 

Suas Linn - Amnesty International (2003)

Dírítear san acmhainn Lift Off ar shaincheisteanna maidir le cearta daonna. Fiosraítear ann cúrsaí ceart agus freagrachtaí agus cuirtear meas ar uathúlacht agus ar éagsúlacht daoine daonna chun cinn.

Cad atá uainn?

 

Children’s Books for Wellbeing - PDST (2020)

Fiosraítear sa cháipéis Children’s Books for Wellbeing an chaoi ar féidir leabhair phictiúr agus úrscéalta a úsáid chun tacú le teagasc agus foghlaim OSPS. Áirítear i rannóg an leabharliosta leabhair phictiúr ina bhfiosraítear réimse mothúchán. 

Children’s Books for Wellbeing

 

Mind Yourself – Leabhair Pháistí Éireann (2020)

Dearadh pacáiste acmhainní agus físeáin threoracha Mind Yourself chun tacú le bunscoileanna comhráite faoi mhothúcháin agus folláine a éascú trí leabhair pháistí. 

Físeáin Threoracha Mind Yourself

Treoir Léitheoireachta Mind Yourself

Pacáiste Acmhainní Mind Yourself

 

An Clár Bí Sábháilte - An Clár um Chosc ar Mhí-Úsáid Páistí (2016)

Ba cheart ábhair an chláir Bí Sábháilte a theagasc i ndiaidh a chéile agus ba cheart an clár a chríochnú ina iomláine san aon bhliain scoile amháin. Is clár scileanna sábháilteachta pearsanta do bhunscoileanna é an clár Bí Sábháilte. Is é is aidhm don chlár leochaileacht páistí ó thaobh mí-úsáid páistí agus na bulaíochta de a laghdú ach oideachas maidir leis an tsábháilteacht phearsanta a chur ar fáil do pháistí agus oiliúint a sholáthar do mhúinteoirí, do bhoird bainistíochta scoile agus do thuismitheoirí.

An Clár Bí Sábháilte

 

Mise agus daoine eile: Mise agus mo theaghlach, Mo chairde agus daoine eile,Caidreamh le daoine eile  

          Mise agus mo theaghlach

 

Misneach - SFGM (2016)

Is é is aidhm don acmhainn Misneach an mhuinín, na scileanna, na dearcthaí agus an t-eolas is gá a thabhairt do pháistí chun go mbeidh siad in ann cinntí dearfacha a dhéanamh ina saol. Cuirtear tacar ceachtanna uileghabhálacha ar fáil san acmhainn anois chun OSPS a theagasc, a bhuí leis an nuashonrú a rinneadh air in 2016.

 

Aonad 3 Lámhleabhair Rang a Ceathair

Mo Theaghlach

Athruithe sa Teaghlach

 

Acmhainní leabhar pictiúr agus scéalaíochta:

Is féidir scéalta le carachtair éagsúla a úsáid chun an t-ionchuimsiú a chur chun cinn agus chun an éagsúlacht a cheiliúradh, chun tuiscint agus comhbhá do dhaoine eile a fhorbairt agus chun tacú le folláine páistí a fheiceann iad féin nó baill dá dteaghlaigh sna carachtair chéanna. 

 

Liosta Léitheoireachta Celebrating Families - Leabhair Pháistí Éireann (2021)

Áirítear ar an liosta léitheoireachta Celebrating Families leabhair ina ndéantar ceiliúradh ar gach cineál teaghlaigh.

Liosta Léitheoireachta Celebrating Families

 

Liosta Léitheoireachta Rainbow Reads – Leabhair Pháistí Éireann (2020)

Áirítear ar liosta léitheoireachta Rainbow Reads rogha de 84 leabhar atá ionchuimsitheach ó thaobh cúrsaí LADTI+ do léitheoirí óga chun ceiliúradh a dhéanamh ar an ngrá, ar an nglacadh agus ar an teaghlach. 

Liosta Léitheoireachta Rainbow Reads

 

     Mo chairde agus daoine eile

 

Teaghlaigh Éagsúla, An Grá Céanna INTO, Grúpa Múinteoirí LADT+

Is é is aidhm don acmhainn Teaghlaigh Éagsúla, an Grá Céanna tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí chun nósanna imeachta frithbhulaíochta a chur chun feidhme go héifeachtach ach roinnt straitéisí a thabhairt dóibh chun aghaidh a thabhairt ar an mbulaíocht homafóbach agus thrasfóbach. Tugtar treoirlínte san acmhainn maidir le dea-chleachtais lena gcuirtear scoil atá ionchuimsitheach chun cinn, tugtar comhairle ann freisin maidir le teanga atá oiriúnach don rang a úsáid agus smaointe ceachtanna le haghaidh gach rang bunscoile.

Postaer

Lesson ideas

 

Children’s Books for Wellbeing - PDST (2020)

Fiosraítear sa cháipéis Children’s Books for Wellbeing an chaoi ar féidir leabhair phictiúr agus úrscéalta a úsáid chun tacú le teagasc agus foghlaim OSPS. Áirítear i rannóg an leabharliosta leabhair phictiúr ina bhfiosraítear cúrsaí cairdis agus bulaíochta. 

Children’s Books for Wellbeing

 

            Chaidreamh le daoine eile

 

An Clár Bí Sábháilte - An Clár um Chosc ar Mhí-Úsáid Páistí (2016)

Ba cheart ábhair an chláir Bí Sábháilte a theagasc i ndiaidh a chéile agus ba cheart an clár a chríochnú ina iomláine san aon bhliain scoile amháin. Is clár scileanna sábháilteachta pearsanta do bhunscoileanna é an clár Bí Sábháilte. Is é is aidhm don chlár leochaileacht páistí ó thaobh mí-úsáid páistí agus na bulaíochta de a laghdú ach oideachas maidir leis an tsábháilteacht phearsanta a chur ar fáil do pháistí agus oiliúint a sholáthar do mhúinteoirí, do bhoird bainistíochta scoile agus do thuismitheoirí.

An Clár Bí Sábháilte

 

Mise agus an domhan mór: Ag forbairt saoránachta agus Oideachas na meán cumarsáide  

      Ag forbairt saoránachta

 

Misneach - SFGM (2016)

Is é is aidhm don acmhainn Misneach an mhuinín, na scileanna, na dearcthaí agus an t-eolas is gá a thabhairt do pháistí chun go mbeidh siad in ann cinntí dearfacha a dhéanamh ina saol. Cuirtear tacar ceachtanna uileghabhálacha ar fáil san acmhainn anois chun OSPS a theagasc, a bhuí leis an nuashonrú a rinneadh air in 2016.  

 

Aonaid 8 Lámhleabhar Rang a Ceathair

Cloí le mo chuid Luachanna

 

Suas Linn - Amnesty International (2003)

Dírítear san acmhainn Lift Off ar shaincheisteanna maidir le cearta daonna. Fiosraítear ann cúrsaí ceart agus freagrachtaí agus cuirtear meas ar uathúlacht agus ar éagsúlacht daoine daonna chun cinn.

Cearta agus Freagcaíochataí

Cearta i gCoimhlint

Gach Duine Cothrom?

 

Acmhainní leabhar pictiúr agus scéalaíochta:

Tacaíonn leabhair phictiúr le páistí ábhair a fhiosrú atá i bhfad i gcéin nó trí fhráma an fhicsin. Is féidir scéalta le carachtair éagsúla a úsáid chun an t-ionchuimsiú a chur chun cinn agus chun an éagsúlacht a cheiliúradh, chun tuiscint agus comhbhá do dhaoine eile a fhorbairt agus chun tacú le folláine páistí a fheiceann iad féin nó baill dá dteaghlaigh sna carachtair chéanna. 

 

Children’s Books for Wellbeing - PDST (2020)

Fiosraítear sa cháipéis Children’s Books for Wellbeing an chaoi ar féidir leabhair phictiúr agus úrscéalta a úsáid chun tacú le teagasc agus foghlaim OSPS. Áirítear i rannóg an leabharliosta leabhair phictiúr ina bpléitear réimse leathan ábhar, lena n-áirítear cearta daonna, an bochtanas, daoine gan dídean agus teifigh.

Children’s Books for Wellbeing

 

Liosta Léitheoireachta Together With Refugees – Leabhair Pháistí Éireann (2020)

Spreagann an liosta léitheoireachta Together With Refugees léitheoirí le breathnú ar an saol trí shúile an teifigh.

Liosta Léitheoireachta Together With Refugees

 

Liosta Léitheoireachta Different Abilities – Leabhair Pháistí Éireann (2021)

Leabharliosta is ea Different Abilities le scéalta faoi ghlacadh le difríocht, faoi mheas ar an indibhidiúlacht agus faoin éagsúlacht a cheiliúradh.

Liosta Léitheoireachta Different Abilities

 

Acmhainní Free To Be Me – Leabhair Pháistí Éireann (2021)

Déantar ceiliúradh in Free To Be Me ar an éagsúlacht, ar an ionadaíocht agus ar an ionchuimsiú le go n-aireoidh gach páiste go bhfuil fáilte roimhe, go bhfuil luach leis agus go bhfuil meas air.

Treoir Léitheoireachta Free To Be Me

Pacáiste Acmhainní Free To Be Me

 

Acmhainní BOLD GIRLS – Leabhair Pháistí Éireann (2018)

Treoir léitheoireachta le téama is ea BOLD GIRLS ina gcuirtear an bhéim ar eiseamláirí láidre baineanna. Tugtar dúshlán do na steiréitíopaí agus léirítear ann carachtair bhaineanna le róil thábhachtacha, le cumhacht agus lena gcuid tuairimí féin.  

Treoir Léitheoireachta BOLD GIRLS

Pacáiste Acmhainní BOLD GIRLS

 

  Media education

 

HTML Heros - Webwise 

Déantar plé san acmhainn HTML Heros ar na scileanna a bhíonn ag teastáil chun cumarsáid a dhéanamh ar líne go sábháilte agus go héifeachtach. Ní mór conas an acmhainn seo a úsáid a léamh ós rud é gur acmhainn go hiomlán idirghníomhach é.

Privacy and Personal Information

Respectful Online Communication

Anonymous Online

 

MediaWise: Conas mar a oibríonn na meáin chumarsáide - Safefood (2017)

Dearadh gníomhaíochtaí idirghníomhacha MediaWise chun tacú le páistí ciall a bhaint as an saol digiteach agus scileanna litearthachta sna meáin a fhorbairt. Tá sé de sprioc aige scileanna smaointeoireachta criticiúla a fhorbairt agus tacú le páistí déileáil leis na meáin, le margaíocht agus le fógraíocht.

Cad iad n meáin chumarsáide?

An teachtaireacht agus na mothúcháin

Cé orthu a bhfuiltear ag díriú?

An tionchar a bhíonn ag na meáin chumarsáide orainn

 

 

An Clár Bí Sábháilte - An Clár um Chosc ar Mhí-Úsáid Páistí (2016)

Ba cheart ábhair an chláir Bí Sábháilte a theagasc i ndiaidh a chéile agus ba cheart an clár a chríochnú ina iomláine san aon bhliain scoile amháin. Is clár scileanna sábháilteachta pearsanta do bhunscoileanna é an clár Bí Sábháilte. Is é is aidhm don chlár leochaileacht páistí ó thaobh mí-úsáid páistí agus na bulaíochta de a laghdú ach oideachas maidir leis an tsábháilteacht phearsanta a chur ar fáil do pháistí agus oiliúint a sholáthar do mhúinteoirí, do bhoird bainistíochta scoile agus do thuismitheoirí.

An Clár Bí Sábháilte

 

Acmhainní le roinnt le tuismitheoirí / caomhnóirí  

An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) 

An Bhileog Fhaisnéise do Thusmitheoirí maidir le OCG

 

Ag déanamh comhráite beaga as an ‘gComhrá Mór'​ (FSS)

Acmhainn atá ann chun tacú le tuismitheoirí comhráite a dhéanamh lena bpáistí atá idir 8 agus 12 bhliain d’aois maidir le caidrimh agus forbairt shláintiúil ghnéasachta.​

Ag déanamh comhráite beaga as an ‘gComhrá Mór

 

Aistear na nÓg (FSS)

Nuashonraíodh an acmhainn Aistear na nÓg sa leabhrán nua a foilsíodh in 2020. Tugtar eolas áisiúil tacúil san acmhainn maidir leis na hathruithe fisiciúla agus mothúchánacha a thabharfaidh páistí faoi deara le linn an chaithreachais, na bunghnéithe den atáirgeadh agus conas is féidir le daoine óga aire a thabhairt dóibh féin agus iad ag fás aníos. Is féidir le múinteoirí úsáid a bhaint as an leabhrán chun tacú leis an ullmhúchán don teagasc agus don fhoghlaim dteagasc agus is féidir an acmhainn a roinnt le tuismitheoirí/caomhnóirí lena húsáid mar thacaíocht agus mar fhoinse eolais dóibh féin agus dá bpáistí le linn an chaithreachais. 

Aistear na nÓg

 

An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse

Cuireadh an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí ar bun chun a chinntiú go mbeadh tacaíocht ar fáil do thuismitheoirí le go mbeidís ar a gcompord páirt ghníomhach a ghlacadh in oideachas a bpáistí. 
Cuireann Bunbhrainse an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí ceardlanna ar siúl do thuismitheoirí ina ndírítear ar conas labhairt le do pháiste maidir le caidrimh agus gnéas. Is féidir glao a chur ar 01 8874475 nó ar 01 8874481 chun tuilleadh eolais a fháil. Tá líne chabhrach acu freisin ag: 01 887 4477. Is féidir cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin anseo.

 

Gendered.ie

Acmhainn eolais is ea Gendered.ie do theaghlaigh ina bhfuil páistí atá athraitheach ó thaobh inscne de agus do dhaoine óga trasinscneacha i bPoblacht na hÉireann freisin. 

Suíomh Gréasáin

 

Webwise

Cuirtear réimse leathan acmhainní, tacaíochtaí agus eolas maidir leis an ríomhshábháilteacht (atá suas chun dáta) ar fáil ar Webwise le haghaidh thuismitheoirí/chaomhnóirí. 

Suíomh Gréasáin

 

An Clár Bí Sábháilte  An Clár um Chosc ar Mhí-Úsáid Páistí 

Ba cheart ábhair an chláir Bí Sábháilte a theagasc i ndiaidh a chéile agus ba cheart an clár a chríochnú ina iomláine san aon bhliain scoile amháin. Is clár scileanna sábháilteachta pearsanta do bhunscoileanna é an clár Bí Sábháilte. Is é is aidhm don chlár leochaileacht páistí ó thaobh mí-úsáid páistí agus na bulaíochta de a laghdú ach oideachas maidir leis an tsábháilteacht phearsanta a chur ar fáil do pháistí agus oiliúint a sholáthar do mhúinteoirí, do bhoird bainistíochta scoile agus do thuismitheoirí

Parents Guide

Bí Sábháilte – Tuismitheoirí | PDST