Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Naíonán Sóisearacha agus Sinsearacha

Moltar na hacmhainní atá sa chuid seo a úsáid sa teagasc ag leibhéal na naíonán sóisearach agus ag leibhéal na naíonán sinsearach araon. Is iad gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí stáit a bhfuil saineolas acu ar réimse OSPS/OCG a rinne na hacmhainní a fhorbairt. Cuirtear gach acmhainn ar fáil saor in aisce lena n-úsáid i seomraí ranga bhunscoileanna na hÉireann. 


Is é is aidhm do na hacmhainní seo réimse ábhar ábhartha a chur ar fáil le húsáid chun aghaidh a thabhairt ar shnáithe agus snáithaonaid OCG, mar ghné den OSPS. Ba cheart gach acmhainn a mheas i dtaobh riachtanais agus spéiseanna ar leith na bpáistí agus a dtuismitheoirí, an phobail scoile níos leithne agus bheartas OSPS agus OCG na scoile.


Tabhair faoi deara go bhfuil an clár Bí Sábháilte liostaithe sna snáithaonaid ábhartha chun a chur in iúl gur féidir úsáid a bhaint as chun gnéithe áirithe de OSPS/OCG a theagasc. Murab ionann is na hacmhainní eile atá liostaithe, áfach, tá an clár Bí Sábháilte éigeantach agus ní mór é a theagasc i ngach comhthéacs scoile.
 

Mise: Féinaithne  

 

Misneach - SFGM (2016)

Is é is aidhm don acmhainn Misneach an mhuinín, na scileanna, na dearcthaí agus an t-eolas is gá a thabhairt do pháistí chun go mbeidh siad in ann cinntí dearfacha a dhéanamh ina saol. Cuirtear tacar ceachtanna uileghabhálacha ar fáil san acmhainn anois chun OSPS a theagasc, a bhuí leis an nuashonrú a rinneadh air in 2016.

 

Aonad 1 Lámhleabhair na Naíonán Sóisearach

Mise!
Níl Éinne Cosúil Liom

 

Aonad 1 Lámhleabhair na Naíonán Sinsearcha 

Ainmneacha Atá Agam 

Is Mise, Is Féidir Liom, Is Maith Liom 

 

Acmhainní leabhar pictiúr agus scéalaíochta:

Tacaíonn leabhair phictiúr le páistí ábhair a fhiosrú atá i bhfad i gcéin nó trí fhráma an fhicsin. Is féidir scéalta le carachtair éagsúla a úsáid chun an t-ionchuimsiú a chur chun cinn agus chun an éagsúlacht a cheiliúradh, chun tuiscint agus comhbhá do dhaoine eile a fhorbairt agus chun tacú le folláine páistí a fheiceann iad féin nó baill dá dteaghlaigh sna carachtair chéanna. 

 

Children’s Books for Wellbeing - PDST (2020)

Fiosraítear sa cháipéis Children’s Books for Wellbeing an chaoi ar féidir leabhair phictiúr agus úrscéalta a úsáid chun tacú le teagasc agus foghlaim OSPS.  Airítear i rannóg an leabharliosta leabhair phictiúr ina bpléitear réimse leathan ábhar, lena n-áirítear leabhair ina bhfiosraítear féinmhuinín, léiriú agus féiniúlacht inscne, leabhair ina ndéantar ceiliúradh ar uathúlacht agus éagsúlacht, agus leabhair ina gcuirtear an t-ionchuimsiú chun cinn.

Children’s Books for Wellbeing

 

Liosta Léitheoireachta Rainbow Reads – Leabhair Pháistí Éireann (2020)

Áirítear ar liosta léitheoireachta Rainbow Reads rogha de 84 leabhar atá ionchuimsitheach ó thaobh cúrsaí LADTI+ do léitheoirí óga chun ceiliúradh a dhéanamh ar an ngrá, ar an nglacadh agus ar an teaghlach. 

Liosta Léitheoireachta Rainbow Reads

 

Acmhainní Free To Be Me – Leabhair Pháistí Éireann (2021)

Déantar ceiliúradh in Free To Be Me ar an éagsúlacht, ar an ionadaíocht agus ar an ionchuimsiú le go n-aireoidh gach páiste go bhfuil fáilte roimhe, go bhfuil luach leis agus go bhfuil meas air.

Treoir Léitheoireachta Free To Be Me

Pacáiste Acmhainní Free To Be Me

 

Liosta Léitheoireachta Different Abilities – Leabhair Pháistí Éireann (2021)

Leabharliosta is ea Different Abilities le scéalta faoi ghlacadh le difríocht, faoi mheas ar an indibhidiúlacht agus faoin éagsúlacht a cheiliúradh.

Liosta Léitheoireachta Different Abilities

 

Acmhainní BOLD GIRLS – Leabhair Pháistí Éireann (2018)

Treoir léitheoireachta le téama is ea BOLD GIRLS ina gcuirtear an bhéim ar eiseamláirí láidre baineanna. Tugtar dúshlán do na steiréitíopaí agus léirítear ann carachtair bhaineanna le róil thábhachtacha, le cumhacht agus lena gcuid tuairimí féin.  

Treoir Léitheoireachta BOLD GIRLS

Pacáiste Acmhainní BOLD GIRLS

Mise: Ag tabhairt aire do mo chorp, Ag fás agus ag athrú  

     Ag tabhairt aire do mo chorp

 

Bheith eolach ar mo chorp

 

Acmhainn OCG - Rialtas na hÉireann (1998)

Soláthraíonn acmhainn OCG roghchlár roghanna do cheachtanna seomra ranga ar féidir le múinteoirí a roghnú tacú le gnéithe den SPHE. Go háirithe, féadann sé tacú le gnéithe dearfacha OCG.

Mo Chorp

 

Misneach - SFGM (2016)

Is é is aidhm don acmhainn Misneach  an mhuinín, na scileanna, na dearcthaí agus an t-eolas is gá a thabhairt do pháistí chun go mbeidh siad in ann cinntí dearfacha a dhéanamh ina saol. Cuirtear tacar ceachtanna uileghabhálacha ar fáil san acmhainn anois chun OSPS a theagasc, a bhuí leis an nuashonrú a rinneadh air in 2016. 

 

Aonad 1 Lámhleabhair na Naíonán Sóisearach

Feach Orm Anois

 

Aonad 4 Lámhleabhair na Naíonán Sinsearach

Ár gCorp Iontach

 

An Clár Bí Sábháilte - An Clár um Chosc ar Mhí-Úsáid Páistí (2016)

Ba cheart ábhair an chláir Bí Sábháilte a theagasc i ndiaidh a chéile agus ba cheart an clár a chríochnú ina iomláine san aon bhliain scoile amháin. Is clár scileanna sábháilteachta pearsanta do bhunscoileanna é an clár Bí Sábháilte. Is é is aidhm don chlár leochaileacht páistí ó thaobh mí-úsáid páistí agus na bulaíochta de a laghdú ach oideachas maidir leis an tsábháilteacht phearsanta a chur ar fáil do pháistí agus oiliúint a sholáthar do mhúinteoirí, do bhoird bainistíochta scoile agus do thuismitheoirí.

An Clár Bí Sábháilte

 

   Ag fás agus ag athrú

 

Athraím agus mé ag fás

 

Acmhainn OCG - Rialtas na hÉireann (1998)

Soláthraíonn acmhainn OCG roghchlár roghanna do cheachtanna seomra ranga ar féidir le múinteoirí a roghnú tacú le gnéithe den SPHE. Go háirithe, féadann sé tacú le gnéithe dearfacha OCG.

Fásaim

Fásaim agus Athraím

 

Beatha nua

 

Acmhainn OCG - Rialtas na hÉireann (1998)

Soláthraíonn acmhainn OCG roghchlár roghanna do cheachtanna seomra ranga ar féidir le múinteoirí a roghnú tacú le gnéithe den SPHE. Go háirithe, féadann sé tacú le gnéithe dearfacha OCG.

Beatha Nua

Ag tabhairt aire do bheatha nua

 

Braistintí agus mothúcháin

 

Misneach - SFGM (2016)

Is é is aidhm don acmhainn Misneachan an mhuinín, na scileanna, na dearcthaí agus an t-eolas is gá a thabhairt do pháistí chun go mbeidh siad in ann cinntí dearfacha a dhéanamh ina saol. Cuirtear tacar ceachtanna uileghabhálacha ar fáil san acmhainn anois chun OSPS a theagasc, a bhuí leis an nuashonrú a rinneadh air in 2016. 

 

Aonad 5 Lámhleabhair na Naíonán Sóisearach

Aghaidheanna Mothaithe
Bheith Cineálta agus Rudaí a Roinnt

 

The Right Start  - Amnesty International (2006)

Is acmhainn é An Tús Ceartina ndírítear ar scileanna agus ina gcuirtear rogha gníomhaíochtaí ar fáil chun taithí na bpáistí ar bhunchlocha chearta an duine a fhorbairt agus a mhéadú. Baineann inneachar na hacmhainne le hábhair ar fud Churaclam na Bunscoile, lena n-áirítear OSPS.

Empathy

 

Children’s Books for Wellbeing - PDST (2020)

Fiosraítear sa cháipéis Children’s Books for Wellbeing an chaoi ar féidir leabhair phictiúr agus úrscéalta a úsáid chun tacú le teagasc agus foghlaim OSPS. Áirítear i rannóg an leabharliosta leabhair phictiúr ina bhfiosraítear réimse mothúchán. 

Children’s Books for Wellbeing

 

Mind Yourself – Leabhair Pháistí Éireann (2020)

Dearadh pacáiste acmhainní agus físeáin threoracha Mind Yourself chun tacú le bunscoileanna comhráite faoi mhothúcháin agus folláine a éascú trí leabhair pháistí. 

Físeáin Threoracha Mind Yourself

Treoir Léitheoireachta Mind Yourself

Pacáiste Acmhainní Mind Yourself

 

An Clár Bí Sábháilte - An Clár um Chosc ar Mhí-Úsáid Páistí (2016)

Ba cheart ábhair an chláir Bí Sábháilte a theagasc i ndiaidh a chéile agus ba cheart an clár a chríochnú ina iomláine san aon bhliain scoile amháin. Is clár scileanna sábháilteachta pearsanta do bhunscoileanna é an clár Bí Sábháilte. Is é is aidhm don chlár leochaileacht páistí ó thaobh mí-úsáid páistí agus na bulaíochta de a laghdú ach oideachas maidir leis an tsábháilteacht phearsanta a chur ar fáil do pháistí agus oiliúint a sholáthar do mhúinteoirí, do bhoird bainistíochta scoile agus do thuismitheoirí.

An Clár Bí Sábháilte

 

Mise agus daoine eile: Mise agus mo theaghlach, Mo chairde agus daoine eile,Caidreamh le daoine eile  

          Mise agus mo theaghlach

 

Misneach - SFGM (2016)

Is é is aidhm don acmhainn Misneachan an mhuinín, na scileanna, na dearcthaí agus an t-eolas is gá a thabhairt do pháistí chun go mbeidh siad in ann cinntí dearfacha a dhéanamh ina saol. Cuirtear tacar ceachtanna uileghabhálacha ar fáil san acmhainn anois chun OSPS a theagasc, a bhuí leis an nuashonrú a rinneadh air in 2016. 

 

Aonad 1 Lámhleabhair na Naíonán Sóisearach

Na Daoine ata Tábhachtach Dom

 

Acmhainní leabhar pictiúr agus scéalaíochta:

Is féidir scéalta le carachtair éagsúla a úsáid chun an t-ionchuimsiú a chur chun cinn agus chun an éagsúlacht a cheiliúradh, chun tuiscint agus comhbhá do dhaoine eile a fhorbairt agus chun tacú le folláine páistí a fheiceann iad féin nó baill dá dteaghlaigh sna carachtair chéanna. 

 

Liosta Léitheoireachta Celebrating Families - Leabhair Pháistí Éireann (2021)

Áirítear ar an liosta léitheoireachta Celebrating Families leabhair ina ndéantar ceiliúradh ar gach cineál teaghlaigh.

Liosta Léitheoireachta Celebrating Families

 

Liosta Léitheoireachta Rainbow Reads – Leabhair Pháistí Éireann (2020)

Áirítear ar liosta léitheoireachta Rainbow Reads rogha de 84 leabhar atá ionchuimsitheach ó thaobh cúrsaí LADTI+ do léitheoirí óga chun ceiliúradh a dhéanamh ar an ngrá, ar an nglacadh agus ar an teaghlach. 

Liosta Léitheoireachta Rainbow Reads

 

     Mo chairde agus daoine eile

 

Teaghlaigh Éagsúla, An Grá Céanna  - INTO, Grúpa Múinteoirí LADT+

Is é is aidhm don acmhainn Teaghlaigh Éagsúla, an Grá Céanna tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí chun nósanna imeachta frithbhulaíochta a chur chun feidhme go héifeachtach ach roinnt straitéisí a thabhairt dóibh chun aghaidh a thabhairt ar an mbulaíocht homafóbach agus thrasfóbach. Tugtar treoirlínte san acmhainn maidir le dea-chleachtais lena gcuirtear scoil atá ionchuimsitheach chun cinn, tugtar comhairle ann freisin maidir le teanga atá oiriúnach don rang a úsáid agus smaointe ceachtanna le haghaidh gach rang bunscoile.

Postaer

Lesson ideas

 

Children’s Books for Wellbeing - PDST (2020)

Fiosraítear sa cháipéis Children’s Books for Wellbeing an chaoi ar féidir leabhair phictiúr agus úrscéalta a úsáid chun tacú le teagasc agus foghlaim OSPS. Áirítear i rannóg an leabharliosta leabhair phictiúr ina bhfiosraítear cúrsaí cairdis agus bulaíochta. 

Children’s Books for Wellbeing

 

         Chaidreamh le daoine eile

 

The Right Start - Amnesty International (2006)

Is acmhainn é An Tús Ceartina ndírítear ar scileanna agus ina gcuirtear rogha gníomhaíochtaí ar fáil chun taithí na bpáistí ar bhunchlocha chearta an duine a fhorbairt agus a mhéadú. Baineann inneachar na hacmhainne le hábhair ar fud Churaclam na Bunscoile, lena n-áirítear OSPS.

Listening Friends

Communicating Feelings

 

An Clár Bí Sábháilte - An Clár um Chosc ar Mhí-Úsáid Páistí (2016)

Ba cheart ábhair an chláir Bí Sábháilte a theagasc i ndiaidh a chéile agus ba cheart an clár a chríochnú ina iomláine san aon bhliain scoile amháin. Is clár scileanna sábháilteachta pearsanta do bhunscoileanna é an clár Bí Sábháilte. Is é is aidhm don chlár leochaileacht páistí ó thaobh mí-úsáid páistí agus na bulaíochta de a laghdú ach oideachas maidir leis an tsábháilteacht phearsanta a chur ar fáil do pháistí agus oiliúint a sholáthar do mhúinteoirí, do bhoird bainistíochta scoile agus do thuismitheoirí.

An Clár Bí Sábháilte

 

Mise agus an domhan mór: Ag forbairt saoránachta agus Oideachas na meán cumarsáide  

      Ag forbairt saoránachta

 

Misneach - SFGM (2016)

Is é is aidhm don acmhainn Misneach an mhuinín, na scileanna, na dearcthaí agus an t-eolas is gá a thabhairt do pháistí chun go mbeidh siad in ann cinntí dearfacha a dhéanamh ina saol. Cuirtear tacar ceachtanna uileghabhálacha ar fáil san acmhainn anois chun OSPS a theagasc, a bhuí leis an nuashonrú a rinneadh air in 2016. 

 

Aonad 6 Lámhleabhair na Naíonán Sinsearach

Meas ar Dhifríochtaí

 

The Right Start - Amnesty International (2006)

Is acmhainn é The Right Start ar scileanna agus ina gcuirtear rogha gníomhaíochtaí ar fáil chun taithí na bpáistí ar bhunchlocha chearta an duine a fhorbairt agus a mhéadú. Baineann inneachar na hacmhainne le hábhair ar fud Churaclam na Bunscoile, lena n-áirítear OSPS.

We All Belong

All Different All Equal

 

Acmhainní leabhar pictiúr agus scéalaíochta:

Tacaíonn leabhair phictiúr le páistí ábhair a fhiosrú atá i bhfad i gcéin nó trí fhráma an fhicsin. Is féidir scéalta le carachtair éagsúla a úsáid chun an t-ionchuimsiú a chur chun cinn agus chun an éagsúlacht a cheiliúradh.

 

Children’s Books for Wellbeing - PDST (2020)

Fiosraítear sa cháipéis Children’s Books for Wellbeing an chaoi ar féidir leabhair phictiúr agus úrscéalta a úsáid chun tacú le teagasc agus foghlaim OSPS. Áirítear i rannóg an leabharliosta leabhair phictiúr ina bpléitear réimse leathan ábhar, lena n-áirítear cearta daonna, an bochtanas, daoine gan dídean agus teifigh.

Children’s Books for Wellbeing

 

Together With Refugees – Leabhair Pháistí Éireann (2020)

Spreagann an liosta léitheoireachta Together With Refugees léitheoirí le breathnú ar an saol trí shúile an teifigh.

Liosta Léitheoireachta Together With Refugees

 

Liosta Léitheoireachta Different Abilities – Leabhair Pháistí Éireann (2021)

Leabharliosta is ea Different Abilities le scéalta faoi ghlacadh le difríocht, faoi mheas ar an indibhidiúlacht agus faoin éagsúlacht a cheiliúradh.

Liosta Léitheoireachta Different Abilities

 

Acmhainní Free To Be Me – Leabhair Pháistí Éireann (2021)

Déantar ceiliúradh in Free To Be Me ar an éagsúlacht, ar an ionadaíocht agus ar an ionchuimsiú le go n-aireoidh gach páiste go bhfuil fáilte roimhe, go bhfuil luach leis agus go bhfuil meas air.

Treoir Léitheoireachta Free To Be Me

Pacáiste Acmhainní Free To Be Me

 

Acmhainní BOLD GIRLS – Leabhair Pháistí Éireann (2018)

Treoir léitheoireachta le téama is ea BOLD GIRLS ina gcuirtear an bhéim ar eiseamláirí láidre baineanna. Tugtar dúshlán do na steiréitíopaí agus léirítear ann carachtair bhaineanna le róil thábhachtacha, le cumhacht agus lena gcuid tuairimí féin.  

Treoir Léitheoireachta BOLD GIRLS

Pacáiste Acmhainní BOLD GIRLS

 

                            Oideachas na meán cumarsáide

 

Misneach - SFGM (2016)

Is é is aidhm don acmhainn Misneach an mhuinín, na scileanna, na dearcthaí agus an t-eolas is gá a thabhairt do pháistí chun go mbeidh siad in ann cinntí dearfacha a dhéanamh ina saol. Cuirtear tacar ceachtanna uileghabhálacha ar fáil san acmhainn anois chun OSPS a theagasc, a bhuí leis an nuashonrú a rinneadh air in 2016. 

 

Aonad 6 Lámhleabhair na Naíonán Sinsearach

Na Cláir is Fearr Linn

 

MediaWise: Conas mar a oibríonn na meáin chumarsáide - Safefood (2017)

Dearadh gníomhaíochtaí idirghníomhacha MediaWise chun tacú le páistí ciall a bhaint as an saol digiteach agus scileanna litearthachta sna meáin a fhorbairt. Tá sé de sprioc aige scileanna smaointeoireachta criticiúla a fhorbairt agus tacú le páistí déileáil leis na meáin, le margaíocht agus le fógraíocht.

Cad iad n meáin chumarsáide?

An teachtaireacht agus na mothúcháin

Cé orthu a bhfuiltear ag díriú?

An tionchar a bhíonn ag na meáin chumarsáide orainn

 

An Clár Bí Sábháilte - An Clár um Chosc ar Mhí-Úsáid Páistí (2016)

Ba cheart ábhair an chláir Bí Sábháilte a theagasc i ndiaidh a chéile agus ba cheart an clár a chríochnú ina iomláine san aon bhliain scoile amháin. Is clár scileanna sábháilteachta pearsanta do bhunscoileanna é an clár Bí Sábháilte. Is é is aidhm don chlár leochaileacht páistí ó thaobh mí-úsáid páistí agus na bulaíochta de a laghdú ach oideachas maidir leis an tsábháilteacht phearsanta a chur ar fáil do pháistí agus oiliúint a sholáthar do mhúinteoirí, do bhoird bainistíochta scoile agus do thuismitheoirí.

An Clár Bí Sábháilte

 

Acmhainní le roinnt le tuismitheoirí / caomhnóirí  

An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) 

An Bhileog Fhaisnéise do Thusmitheoirí maidir le OCG

 

Ag labhairt le do pháiste óg faoi chaidrimh, gnéasacht agus a bheith ag fás aníos (FSS)

Is é is aidhm don tacar acmhainní seo tacú le tuismitheoirí labhairt de réir a chéile lena bpáistí óga maidir le caidrimh agus gnéasacht ar bhealach atá oiriúnach d’aois an pháiste.

Ag labhairt le do pháiste óg faoi chaidrimh, gnéasacht agus a bheith ag fás aníos

Bláth Chumhachtach Thomáis

 

An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse

Cuireadh an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí ar bun chun a chinntiú go mbeadh tacaíocht ar fáil do thuismitheoirí le go mbeidís ar a gcompord páirt ghníomhach a ghlacadh in oideachas a bpáistí. 
Cuireann Bunbhrainse an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí ceardlanna ar siúl do thuismitheoirí ina ndírítear ar conas labhairt le do pháiste maidir le caidrimh agus gnéas. Is féidir glao a chur ar 01 8874475 nó ar 01 8874481 chun tuilleadh eolais a fháil. Tá líne chabhrach acu freisin ag: 01 887 4477. Is féidir cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin anseo.

 

Gendered.ie

Acmhainn eolais is ea Gendered.ie do theaghlaigh ina bhfuil páistí atá athraitheach ó thaobh inscne de agus do dhaoine óga trasinscneacha i bPoblacht na hÉireann freisin. 

Suíomh Gréasáin

 

Webwise

Cuirtear réimse leathan acmhainní, tacaíochtaí agus eolas maidir leis an ríomhshábháilteacht (atá suas chun dáta) ar fáil ar Webwise le haghaidh thuismitheoirí/chaomhnóirí. 

Suíomh Gréasáin

 

An Clár Bí Sábháilte  - An Clár um Chosc ar Mhí-Úsáid Páistí (2016)

Ba cheart ábhair an chláir Bí Sábháilte a theagasc i ndiaidh a chéile agus ba cheart an clár a chríochnú ina iomláine san aon bhliain scoile amháin. Is clár scileanna sábháilteachta pearsanta do bhunscoileanna é an clár Bí Sábháilte. Is é is aidhm don chlár leochaileacht páistí ó thaobh mí-úsáid páistí agus na bulaíochta de a laghdú ach oideachas maidir leis an tsábháilteacht phearsanta a chur ar fáil do pháistí agus oiliúint a sholáthar do mhúinteoirí, do bhoird bainistíochta scoile agus do thuismitheoirí

Bí Sábháilte – Tuismitheoirí | PDST

Parents Guide