Príomhscileanna eile

Cuireann an cúrsa seo deiseanna ar fáil chun tacú leis na príomhscileanna uile, ach tá roinnt díobh a bhfuil tábhacht ar leith leo. Sainaithnítear sna samplaí thíos roinnt de na gnéithe a bhaineann le gníomhaíochtaí foghlama in OSPS. Chomh maith leis sin, is féidir leis an múinteoir a lán de na gnéithe eile de phríomhscileanna ar leith a fhí isteach ina chuid pleanála don seomra ranga.


Tábla : Naisc idir OSPS na sraithe sóisearaí agus na príomhscileanna

An phríomhscil

Gné na príomhscile

Gníomhaíocht foghlama an scoláire

A bheith cruthaitheach 

Roghanna a fhiosrú 

Fiosraíonn agus measann an scoláire roghanna éagsúla i gcomhthéacs na gcinntí a dhéanann sé. Taifeadann sé agus cuireann sé a chuid foghlama in iúl ar bhealaí cruthaitheacha.

A bheith liteartha Smaointe a chur in iúl go soiléir agus le cruinneas Foghlaimíonn an scoláire lena chuid smaointe agus mothúchán a chur in iúl go soiléir agus le meas trí obair ghrúpa, rólimirt agus machnaimh, agus trí chásanna agus cás-staidéir a fhiosrú agus a phlé. 
A bheith uimheartha Sonraí a bhailiú, a léirmhíniú agus a léiriú Bailíonn an scoláire faisnéis trí cheistneoirí, suirbhéanna agus taifid phearsanta agus cuireann sé a thátail i láthair i bhfoirm ghrafach do luchtanna féachana difriúla.

Cumarsáid

Éisteacht agus mé féin a chur in iúl

Foghlaimíonn an scoláire lena féin a chur in iúl go soiléir agus le meas, cúnamh a iarraidh, éisteacht le dearcthaí daoine eile agus smaointe agus tuairimí a phlé.

Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú

Eolas agus sonraí a bhailiú, a thaifead, a eagrú agus a mheas

Téann an scoláire i dtaithí ar an gcaoi agus na háiteanna ar féidir leis eolas agus tacaíocht a fháil lena shláinte chorpartha agus mheabhrach a chothabháil ar bhealach iomlánaíoch.

Mé féin a bhainistiú

Aithne orm féin

Foghlaimíonn an scoláire níos mó faoi féin agus é ag tabhairt faoi ghníomhaireachtaí cinnteoireachta agus socraithe spriocanna. Foghlaimíonn sé le bheith solúbtha, é féin a eagrú, pleanáil a dhéanamh lena spriocanna a bhaint amach agus cothromaíocht ina shaol a fhorbairt.

Fanacht folláin

A bheith folláin, fisiciúil  agus gníomhach

Foghlaimíonn an scoláire faoi fhreagracht a ghlacadh as a fholláine agus a chaidrimh. Foghlaimíonn sé freisin le haiste chothromaithe bia, gníomhaíocht choirp agus scíth a chur san áireamh mar chuid de stíl bheatha fholláin.

Obair le daoine eile

Meas a bheith agam
ar éagsúlacht

Foghlaimíonn an scoláire faoi phróisis ghrúpa agus faoin gcaoi ar féidir le ballraíocht grúpa tionchar a imirt ar smaointeoireacht agus iompraíocht duine. Forbraíonn sé níos mó comhbhá agus é ag foghlaim faoi dhearcthaí daoine eile agus ag forbairt scileanna le tarraingt le daoine eile.