Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Forbhreathnú ar an gcursa

Tá an tsonraíocht do ghearrchúrsa fealsúnachta seo na sraithe sóisearaí bunaithe ar dheich snáithe: 

Snáithe 1: Snáithe bunúsach is ea bunús chun tabhairt faoin bhfealsúnacht, dírithe ar an bhfealsúnacht a chur i láthair an scoláire den chéad uair agus na scileanna éisteachta, comhoibrithe agus smaointeoireachta a thógáil atá ríthábhachtach le go mbeadh an scoláire rannpháirteach sna snáitheanna eile. Féadfaidh múinteoirí roghnú snáithe 1 a theagasc mar shnáithe scoite, ag tús an chúrsa, nó is féidir é a chomhtháthú thar na snáitheanna. Cuirfear na scileanna bunúsacha ar a ndírítear i snáithe 1 i bhfeidhm agus forbrófar i rith an ghearrchúrsa iad. 

Mar aon le snáithe 1, roghnóidh múinteoirí ceithre cinn ar bith díobh seo a leanas:
Snáithe 2: Fealsúnacht an eolais
Snáithe 3: Fealsúnacht na teanga
Snáithe 4: Fealsúnacht na healaíne
Snáithe 5: Fealsúnacht an spóirt
Snáithe 6: Fealsúnacht na heolaíochta agus na teicneolaíochta
Snáithe 7: Fealsúnacht mhorálta
Snáithe 8: Fealsúnacht shóisialta agus pholaitiúil
Snáithe 9: Fealsúnacht an oideachais
Snáithe 10: Fealsúnacht an reiligiúin

Cuirtear snáitheanna 2 go 10 i láthair mar shnáitheanna roghnacha agus féadfaidh múinteoirí ceithre shnáithe a roghnú, ag brath ar na topaicí a bhfuil suim ag an múinteoir agus an scoláire iontu. Ní gá na snáitheanna seo a theagasc in aon ord ar leith.
Féadfaidh múinteoirí chomh maith a dtopaicí féin don fhiosrúchán fealsúnachta a shainaithint agus a fhorbairt ag baint leas as an gcur chuige atá leagtha amach in Aguisín 2. D’fhéadfaí é sin a úsáid in ionad ceann de na ceithre snáitheanna.

Léiríonn an Measúnú Rangbhunaithe ar a dtugtar breac chuntas sa chuid measúnaithe den tsonraíocht seo an fhoghlaim a dhéanfaidh an scoláire sa ghearrchúrsa seo. Féadfaidh an scoil aon ghearrchúrsa ó CNCM a chur in oiriúint dá riachtanais shonracha féin agus do chomhthéacs na scoile. Má tá an cúrsa á chur in oiriúint, féadfaidh sé go mbeidh ar scoileanna an Measúnú Rangbhunaithe a chur in oiriúint freisin ionas go léireoidh sé an fhoghlaim ar thug a scoláirí faoi. Féadfaidh scoileanna a ngearrchúrsa(í) féin agus Measúnú Rangbhunaithe gaolmhar a fhorbairt. Tá treoirlínte d’aon scoil ar mian léi a gearrchúrsa(í) féin a fhorbairt ar fáil ar shuíomh gréasáin an CNCM.
Ailínítear na torthaí foghlama sa ghearrchúrsa seo go ginearálta leis na táscairí leibhéil le haghaidh Leibhéal 3 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí (Aguisín 1).
Tá an gearrchúrsa fealsúnachta deartha le haghaidh timpeall 100 uair an chloig de rannpháirtíocht scoláirí.