Measúnú agus tuairisciú

Go bunúsach, is é cuspóir an mheasúnaithe agus an tuairiscithe ag an gcéim seo den oideachas tacú leis an bhfoghlaim. Tacaíonn an gearrchúrsa seo le héagsúlacht leathan cuir chuige i leith measúnú. Tá roinnt torthaí foghlama oiriúnach le haghaidh measúnú aon uaire, cuid eile le haghaidh measúnú ar bhonn leanúnach de réir mar a thugann  an scoláire faoi ghníomhaíochtaí difriúla foghlama cosúil le ceistiúchán, plé, argóint, míniú, éisteacht, comhoibriú agus cur i láthair. Sna comhthéacsanna sin, déanann an scoláire, i dteannta a mhúinteora agus a phiaraí, machnamh ar a chuid foghlama féin agus ar fhoghlaim daoine eile agus tugann sé breithiúnas orthu bunaithe ar an aiseolas a thugann agus a fhaigheann sé. Is féidir le measúnú leanúnach tacú leis an scoláire de réir mar a fhorbraíonn sé a scileanna san fhealsúnacht agus ina ullmhúchán don Mheasúnú Rangbhunaithe a bhaineann leis an ngearrchúrsa seo.


Is éifeachtaí an measúnú nuair a théann sé níos faide ná marcanna agus gráid agus nuair a dhíríonn tuairisciú ní hamháin ar conas a d’éirigh leis an scoláire san am a chuaigh thart, ach ar na chéad chéimeanna eile le haghaidh breis foghlama. Cuirfear dul chun cinn agus gnóthachtáil an scoláire sna gearrchúrsaí, idir mheasúnuithe leanúnacha agus an Measúnú Rangbhunaithe a bhaineann go sonrach leis an ngearrchúrsa seo, in iúl dá thuismitheoirí sa tuairisciú eatramhach agus i bPróifíl Gnóthachtála na Sraithe Sóisearaí (PGSS). Tá Foireann Uirlisí don Mheasúnú ar fáil ar líne chun tacú le múinteoirí agus le scoileanna. I dteannta an treoirleabhair faoin bpróiseas a bhaineann leis an Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair (AFMÁ), cuireann an Fhoireann Uirlisí don Mheasúnú ábhar tacaíochta don fhoghlaim, teagasc, measúnú agus tuairisciú ar fáil.