Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Forbhreathnú: Cúrsa

Forbraíonn an tsonraíocht don ghearrchúrsa i litearthacht sna meáin dhigiteacha tuiscint níos mó sna scoláirí ar cad a ghlacann sé le bheith rathúil i dtimpeallachtaí digiteacha trí cheithre shnáithe idirnasctha: Mo dhomhan digiteach; mo spéiseanna a leanúint ar líne; na fíricí a sheiceáil agus mé féin a fhoilsiú

Snáithe 1: Mo dhomhan digiteach  

Sa snáithe seo fiosraíonn an scoláire an fáth le teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid; iniúchann siad na saincheisteanna eiticiúla agus dlíthiúla maidir le meáin a íoslódáil ón idirlíon agus forbraíonn siad tuiscint ar shábháilteacht ar líne dóibh féin agus do dhaoine eile. 

Snáithe 2: Mo chuid spéiseanna a leanúint ar líne  

Sa snáithe seo, fiosróidh an scoláire conas a fhoilsítear téacsanna digiteacha agus cad iad a gcuspóirí éagsúla; cuirfidh siad i gcomparáid conas a chuirtear faisnéis chomhchosúil i láthair i bhformáidí éagsúla agus fiosróidh siad conas faisnéis a léiriú ag úsáid íomhánna digiteacha. 

Snáithe 3: Na fíricí a sheiceáil  

Sa snáithe seo fiosróidh an scoláire conas a imríonn rogha an mheáin dhigitigh tionchar ar phatrúin tomhaltóirí agus fiosróidh siad coincheap an chlaonta agus an tionchair ar líne.

Snáithe 4: Mé féin a fhoilsiú  

Sa snáithe seo fiosraíonn an scoláire cearta agus rioscaí ar líne, ag léiriú caighdeáin agus prótacail mhaithe le haghaidh eolas a roinnt ar líne agus foghlaimeoidh siad conas foinsí ar líne a lua agus tagairt a dhéanamh dóibh go cruinn nuair a úsáideann siad iad.

 

Ní cheaptar go ndéanfar an gearrchúrsa seo in ord ar bith faoi leith, tá saoirse ag múinteoirí agus ag scoláirí na torthaí foghlama agus na snáithe a fhiosrú i gcur chuige comhtháite, agus in aon ord is fearr a oireann do gníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama. 
 
Léiríonn an Measúnú Rangbhunaithe thíos an fhoghlaim a dhéanann scoláirí sa ghearrchúrsa CNCM seo. Féadfaidh an scoil aon ghearrchúrsa ó CNCM a chur in oiriúint dá riachtanais shonracha féin agus do chomhthéacs na scoile. Má tá an cúrsa á chur in oiriúint, d’fhéadfadh go mbeadh ar an scoil an Measúnú Rangbhunaithe a athrú freisin, ionas go léirítear foghlaim an scoláire ann. Féadfaidh scoil a gearrchúrsa(í) féin a fhorbairt freisin, chomh maith le Measúnú Rangbhunaithe lena mbaineann. Tá treoirlínte ar fáil d’aon scoil ar mian léi a gearrchúrsa(í) féin a fhorbairt.  
 
Ailínítear na torthaí foghlama sa ghearrchúrsa seo leis na Táscairí Leibhéil le haghaidh Leibhéal 3 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí. 
 
Dearadh an cúrsa le haghaidh thart ar 100 uair an chloig de rannpháirtíocht an scoláire.