Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Forbhreathnú ar an gcursa

Díríonn an gearrchúrsa seo in OSSP na sraithe sóisearaí ar thacú le scoláirí bheith ina saoránaigh ghníomhacha trína gcuid foghlama i dtrí shnáithe:

Snáithe 1 Cearta agus freagrachtaí  

Sa snáithe seo foghlaimíonn scoláirí cad a chiallaíonn sé maireachtáil le cearta agus freagrachtaí agus scrúdaíonn siad príomhionstraimí um chearta an duine a chosnaíonn cearta daoine. Is bonnsnáithe é seo.

Snáithe 2: Saoránacht dhomhanda  

Sa snáithe seo fiosraíonn scoláirí saincheisteanna a bhaineann le bochtaineacht, éagothroime agus forbairt inbhuanaithe agus breathnaíonn siad ar bhealaí athrú éifeachtach a chur i gcrích. 

Snáithe 3 Ag fiosrú daonlathais  

Cumasaíonn an snáithe seo scoláirí a scrúdú conas a oibríonn an daonlathas agus ról na meán i ndaonlathas. 

Tá staidéar ar shnáithe a haon bunriachtanach le go rachaidh scoláirí i ngleic le snáithe a dó agus a trí. Is féidir snáithe a dó agus a trí a theagasc i seicheamh; in ord droim ar ais; nó ar bhealach comhtháite. 

Tá foghlaim chomhoibríoch agus ghníomhach agus forbairt scileanna saoránachta, taighde, machnaimh agus gníomhaíochta comhtháite i ngach ceann de na trí shnáithe. Tugtar réimse gníomhaíochtaí molta, ar chéimeanna éagsúla dúshláin, ag deireadh gach snáithe agus freisin is féidir le múinteoirí agus scoláirí cinneadh a dhéanamh maidir le gníomhaíocht ábhartha eile. Táthar ag súil leis go mbeidh scoláirí páirteach i ngníomhaíocht mar chuid dá bhfhoghlaim i ngach ceann de na trí shnáithe.

D’fhéadfaí scoláirí a spreagadh le dialann mhachnaimh a choinneáil le cuidiú leo machnamh ar a bhfoghlaim tríd an gcúrsa. D’fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith sa dialann

  • cuid de na smaointe móra atá foghlamtha acu
  • machnamh ar na scileanna a d’fhorbair siad
  • ceisteanna atá fágtha acu go fóill
  • machnamh ar phríomhléargais atá faighte acu agus cad a chiallaíonn sé dá saol nó don todhchaí. 

Léiríonn an Measúnú Rangbhunaithe ar a ndéantar breac-chuntas thíos an fhoghlaim a dhéanfaidh scoláirí sa ghearrchúrsa CNCM. Féadfaidh an scoil aon ghearrchúrsa ó CNCM a chur in oiriúint dá riachtanais shonracha féin agus do chomhthéacs na scoile. Má tá an cúrsa á chur in oiriúint, d’fhéadfadh go mbeadh ar an scoil an measúnú rangbhunaithe a athrú freisin, ionas go léirítear foghlaim an scoláire ann. Féadfaidh scoil a gearrchúrsa(í) féin a fhorbairt freisin, chomh maith le measúnú rangbhunaithe lena mbaineann. Tá treoirlínte ar fáil d’aon scoil ar mian léi a gearrchúrsa(í) féin a fhorbairt.

Ailínítear na torthaí foghlama sa ghearrchúrsa seo go ginearálta leis na Táscairí Leibhéil le haghaidh Leibhéal 3 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí (Aguisín 1).

Tá an gearrchúrsa OSSP deartha le haghaidh timpeall 100 de rannpháirtíocht scoláirí.