Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

OSSP agus príomhscileanna

 

An phríomhscil

Gné na príomhscile

Gníomhaíocht foghlama an scoláire

A bheith cruthaitheach

Samhlú

Úsáideann scoláirí a samhlaíocht chun:

  • smaointeoireacht ionbháúil a fhorbairt trí mhachnamh a dhéanamh ar shaincheisteanna ó dhearcthaí éagsúla. 
  • inspioráid a ghlacadh ó cheannairí agus ó ghníomhairí pobail a fheiceann siad ina gcuid taighde agus lena mbuaileann siad. 
  • bealaí ar féidir leo difear dearfach a dhéanamh sa domhan a shamhlú.
A bheith liteartha  Léamh ar son taitnimh agus le tuiscint chriticiúil Déanann scoláirí taighde, scrúdaíonn siad agus léirmheasann siad cás-staidéir agus faisnéis a chuirtear i láthair i meáin éagsúla.
A bheith uimheartha Patrúin, treochtaí agus coibhneasa a fheiceáil Forbraíonn scoláirí feasacht ar na patrúin, treochtaí agus coibhneasa idir saincheisteanna éagsúla eacnamaíocha, comhshaoil agus sóisialta agus an nasc idir cúiseanna agus tionchair.

Cumarsáid

Plé agus díospóireacht

Éiríonn scoláirí níos muiníní trí dhíospóireachtaí agus trí phlé ranga agus iad ag foghlaim conas a dtuairimí a chur i láthair agus tacú leo le fianaise ó chás-staidéir agus/nó shonraí uimhriúla.

Eolas agus smaointeoireacht a bhainistiú

Smaoineamh go cruthaitheach agus go criticiúil

Ceistíonn scoláirí a dtuiscintí agus tuiscintí daoine eile. Spreagtar iad le machnamh a dhéanamh ar a dtuiscint agus í a athbhreithniú i bhfianaise eolais nua.

Mé féin a bhainistiú

Bheith in ann machnamh ar mo chuid foghlama féin

Coinníonn scoláirí dialann mhachnaimh ina dtaifeadann siad conas a bhaineann a bhfoghlaim lena saol. Chomh maith leis sin déanann siad machnamh ar agus measúnú ar dhul chun cinn chur i gcrích a ngníomhaíochtaí. 

Fanacht folláin

Bheith sóisialta

Éiríonn scoláirí feasach orthu féin mar shaoránaigh áitiúla agus dhomhanda le cearta agus freagrachtaí agus forbraíonn siad tuiscint ar chúram d’fholláine daoine eile agus iad ag foghlaim conas atá a bhfolláine féin nasctha le folláine daoine eile agus ár bpláinéid.

Obair le daoine eile

Ag cuidiú le háit níos fearr a dhéanamh den domhan

Tá béim láidir ar fhoghlaim a nascadh le gníomh. Trí ghníomh bríoch a dhéanamh, cumasaítear scoláirí a thuilleadh agus feiceann siad conas, trí bheith ag obair le daoine eile, is féidir leo fíordhifear a dhéanamh.