Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Foghlaim phearsantaithe

Deartar Plean Oideachais don Dalta Aonair Shiobhán i gcomhar lena tuismitheoirí, a múinteoir ranga, na cúntóirí riachtanas speisialta agus aon teiripeoirí ábhartha. Deartar an Plean Oideachais don Dalta Aonair ag tús na bliana acadúla agus déantar athbhreithniú air gach téarma.

Sa Phlean Oideachais don Dalta Aonair, sainaithnítear láidreachtaí, riachtanais, spéiseanna agus buanna Shiobhán agus tá sé mar bhunús le clár foghlama pearsantaithe a chruthú atá ábhartha, bríoch agus spreagthach.

Cáipéis chomhoibritheach agus scoláire-láraithe atá sa Phlean Oideachais don Dalta Aonair agus tá deiseanna pleanáilte ann do Shiobhán chun cur lena Plean Oideachais don Dalta Aonair agus chun a smaointe agus tuairimí a chur in iúl agus machnamh a dhéanamh ar a dul chun cinn.

 

Achoimre ar na spriocanna i bPlean Oideachais don Dalta Aonair Shiobhán

Cumarsáid, teanga agus litearthacht

 • Labhairt go cuí le haghaidh cuspóirí éagsúla
 • Aird mar éisteoir a thaispeáint
 • Iompar neamhbhriathartha a úsáid
 • Léitheoireacht chun eolas bunúsach a fháil
 • Foirmeacha scríofa a úsáid le tuairimí a chur in iúl
 • Ealaíona mothúchánacha a úsáid chun cumarsáid a dhéanamh

 

Uimhearthacht

 • Airgead a bhainistiú
 • Feasacht faoi uimhreas
 • Áireamhán a úsáid
 • Feasacht faoi am
 • Feasacht spásúil
 • Feasacht faoi theocht
 • Feasacht faoi mheáchan agus toilleadh

 

Cúram pearsanta agus folláine

 • Cinntí pearsanta a dhéanamh
 • Gnéasacht
 • Bainistíocht struis
 • Cúram maith pearsanta laethúil a fhorbairt
 • Eolas ar conas a bheith sábháilte

 

A bheith rannpháirteach i bpobal

 • Roghanna a dhéanamh agus áiseanna áitiúla á n-úsáid m.sh. caiféanna áitiúla
 • Sástacht a chur in iúl i gcuideachta daoine eile

 

Na healaíona

 • Páirt a ghlacadh i saothar ealaíne a chruthú bunaithe ar fhíor-spreagthacha nó spreagthacha samhalta – Póstaer a chruthú do mhaidin caife Nollag
 • Oibriú go neamhspleách agus/nó go comhoibritheach chun saothar ealaíne a tháirgeadh

 

Corpoideachas

 • An corp ar fad nó baill de a bhogadh go cruthaitheach mar fhreagairt ar spreagthach 
 • Feasacht a fhorbairt ar chonairí agus treo na gluaiseachta

Achoimre ar chlár foghlama Shiobhán

 

Aonad Tosaíochta Foghlama (ATF)

Gnéithe

Ábhair na sraithe sóisearaí/gníomhaíochtaí scoile

ATF 1: Cumarsáid, teanga agus litearthacht

 

Caidrimh chumarsáideacha a fhorbairt

 

Béarla agus gach ábhar

ATF 2: Uimhearthacht

 

Tuiscint ar uimhreas a fhorbairt

 

Matamaitic, eacnamaíocht bhaile agus gach ábhar

ATF 3: Cúram pearsanta agus folláine

 

Cúram pearsanta agus sláinteachas

OSPS, corpoideachas, eacnamaíocht bhaile agus gach ábhar

ATF 4: A bheith rannpháirteach i bpobal

 

Áiseanna áitiúla a úsáid

 

 

OSPS, STOS, Béarla, matamaitic

ATF 5: Na healaíona

 

Na hAmharcealaíona

Ceol, drámaíocht, na hamharcealaíona

ATF 6: Corpoideachas

 

Gluaiseacht chruthaitheach (damhsa)

 

OSPS, STOS