Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Foghlaim phearsantaithe

Tá na spriocanna i bPlean Oideachais don Dalta Aonair Tara mar bhunchloch lena clár foghlama pearsantaithe. Is próiseas comhoibritheach atá i bhforbairt na spriocanna seo le múinteoirí an ranga speisialta, teiripeoirí urlabhra agus teanga, teiripeoir saothair, síceolaí, cúntóir riachtanas speisialta agus tuismitheoirí. Tarlaíonn cumrú na spriocanna sa Phlean Oideachais don Dalta Aonair ag cruinniú leis na daoine ábhartha ar fad ag tús na bliana. Déantar athbhreithniú ar na spriocanna sin faoi dhó sa bhliain. Déanann na múinteoirí ranga athbhreithnithe coicísiúla neamhfhoirmiúla chun meastóireachtaí maidir le dul chun cinn spriocanna a chomhdhlúthú agus pleanáil dá réir. Tá buanna agus laigí Thara sa Phlean Oideachais don Dalta Aonair, a cheadaíonn do réimsí lárnacha na foghlama pearsantaithe.

Is féidir é sin a fheiceáil sa tábla thíos:

Plean Oideachais don Dalta Aonair              Buanna                        Spriocanna

Cumarsáid

 • Is féidir le Tara cumarsáid mhaith a dhéanamh le roinnt comhartha Lámh agus gothaí.
 • Freagraíonn Tara go maith d’amharcléiriú ar rudaí agus tá cuimhne amhairc an-mhaith aici.
 • Leanúint ag úsáid agus ag leathnú eolais ar chomharthaí Lámh agus cumarsáid á déanamh le daoine eile.
 • Tuiscint a leathnú ar chroífhoclóir.
 • Tuiscint ar réamhfhocail a fhorbairt.

 

Scileanna sóisialta

 • Tá Tara an-mhúinte agus is maith léi comhluadar daoine eile.

 

 • Breathnú sa tsúil ar dhaoine agus í ag cumarsáid leo
 • Fáiltiú roimh dhaoine go cuí i gcónaí.

Cúram pearsanta

 • Is féidir le Tara gnáthaimh chúraim phearsanta a chomhlánú ar nós ciarsúr a úsáid/a béal a chlúdach agus a lámha a níocháin go neamhspleách.
 • Gnáthaimh chúraim phearsanta a dhéanamh go neamhspleách.
 • Gnásanna sóisialta príobháideachais a shainaithint agus a leanúint.

Scileanna luaile

 • Tá Tara ag feabhsú a scileanna gléasta/itheacháin le húsáid a próistéise.

 

 • Próistéis a úsáid le cabhrú le gníomhaíochtaí laethúla a dhéanamh.
 • Scileanna mínluaile a fhorbairt don saol (rudaí a oscailt, gearradh, scríobh).
 • Comhordú agus cothromaíocht a fhorbairt le siúl suas agus anuas staighre.

Cúrsaí acadúla feidhmiúla

 • Is féidir le Tara a hainm féin a léamh agus a scríobh.
 • Tá Tara an-mhaith ag críochnú a cuid oibre féilire.
 • Tá na huimhreacha 1–15 ar eolas aici.
 • Is féidir léi roinnt nótaí agus bonn a aithint.
 • Gach nóta agus bonn a aithint.
 • A hainm agus seoladh a scríobh go neamhspleách.

 

 

Bunaithe ar na spriocanna seo agus a láidreachtaí, spéiseanna agus spreagthaí ar leith, roghnaíodh na gnéithe ábhartha ó gach ATF chun clár foghlama Tara a chur le chéile. Dá réir, is féidir acmhainní teagaisc agus foghlama agus straitéisí ar leith a chur le chéile le cabhrú le spriocanna an Phlean Oideachais don Dalta Aonair a bhaint amach.

 

 

Aonad Foghlama Tosaíochta

Gnéithe

Torthaí foghlama

Naisc le hábhair na sraithe sóisearaí/gníomhaíochtaí scoile

Nasc le Clár Foghlama Leibhéal 2

ATF 1: Cumarsáid, teanga agus litearthacht

 • Caidrimh chumarsáideacha a fhorbairt

Tuiscint

 

 

 

 • Léitheoireacht

1.5 Feasacht a léiriú ar thuin, comharthaíocht choirp, gothaí, luas, guthaíochtaí agus airde, agus iad a úsáid, chun dul i bhfeidhm ar an gcumarsáid

1.10 Aird a thabhairt ar stór focal méadaithe i dtéacs agus freagairt dó

1.22 A léiriú go n-aithníonn agus go dtuigeann sé siombailí, comharthaí, amharcléiriú ar rudaí

1.23 Brí a lorg ó mheascáin de chomharthaí, de shiombailí nó de théacs chun críocha praiticiúla

Béarla agus gach ábhar

A5 Páirt a ghlacadh i gcumarsáid phraiticiúil, fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil

B2 Iompar cuí neamhbhriathartha a úsáid agus smaoineamh simplí á chur in iúl

B3 Freagra nó ceist a chur in iúl go neamhbhriathartha

C1 Focail choitianta a úsáidtear go coitianta agus atá ábhartha go pearsanta a léamh

B1 Réimse modhanna cumarsáide neamhbhriathartha a shainaithint

B4 Freagra a thabhairt do chomharthaí neamhbhriathartha a fheictear sa ghnáthshaol laethúil

ATF 2: Uimhearthacht

 

 • Tomhais agus sonraí
 • Cruth agus spás

2.24 Páirt a ghlacadh in eispéireas siopadóireachta

 

2.19 Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí ina n-úsáidtear teanga na gluaiseachta agus an tsuímh

Cuairteanna siopadóireachta

Matamaitic

Corpoideachas

Eacnamaíocht Bhaile

Tíreolaíocht

A1 Nótaí agus boinn Euro a úsáidtear go minic a aithint

A2 Íoc as mír i gceart agus an sóinseáil a chomhaireamh in idirbheart siopadóireachta samplach nó réalaíoch

G1 Foclóir cuí a úsáid chun cur síos a dhéanamh ar threo

G5 An corp nó baill den chorp a úsáid chun bogadh i dtreo ar leith

G6 Réimse rudaí a bhogadh i dtreonna ar leith

ATF 3: Cúram pearsanta agus folláine

 

 • Cúram pearsanta agus sláinteachas
 • Sábháilteacht phearsanta

2.10 Tascanna cúraim phearsanta a dhéanamh go neamhspleách

2.35 Áiteanna poiblí agus príobháideacha agus an chaoi a bhfuil siad difriúil a shainaithint

2.37 Gnásanna sóisialta príobháideachais a leanúint

2.38 Feasacht a léiriú ar theagmháil chuí agus neamhchuí le daoine eile

 

 

OSPS

Eolaíocht

Eacnamaíocht Bhaile

A1 Cleachtas cúraim phearsanta laethúil a shainaithint

A2 Cur síos a dhéanamh ar na bealaí is tábhachtaí chun an corp a choinneáil glan

A5 Plean comhaontaithe cúraim phearsanta a choinneáil

F1 Gnáthainmneacha na ngnéasorgán a shainaithint

F2 Cur síos a dhéanamh ar fheidhmeanna bhaill ghnéis an choirp

F3 Na hathruithe fisiceacha agus mothúchánacha a tharlaíonn i gcailíní agus i mbuachaillí le linn na hógántachta a aithint

F4 An difríocht idir bealaí cuí agus míchuí chun mothúcháin a chur in iúl a aithint

ATF 4: A bheith rannpháirteach i bpobal

 

 • Áiseanna áitiúla a úsáid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Cur leis an bpobal

4.10 Páirt a ghlacadh in úsáid limistéir/seomraí difriúla ina thimpeallacht láithreach go cuí

4.11 Cuairt a thabhairt ar áiseanna agus páirt a ghlacadh in áiseanna a úsáid ina thimpeallacht

4.12 Eolas a léiriú ar áiteanna a stóráiltear rudaí a bhfuil cur amach aige orthu

 

 

 

 

 

 

4.30 Dul i ngleic le tasc nó post sa phobal

Scoileanna glasa

Marcaíocht capaill theiripeach

Eacnamaíocht Bhaile

OSPS agus gach ábhar

Ullmhú don obair

D1 Samplaí a thabhairt de chleachtais shábháilte i dtrí ionad oibre ar leith

D2 Gach uirlis agus trealamh a úsáid i gceart agus go sábháilte i réimse ranganna praiticiúla

D3 Cur síos a dhéanamh ar threalamh leictreach agus é a úsáid i gceart agus go sábháilte i raon ranganna praiticiúla

D4 Gach uirlis, ábhar agus trealamh a stóráil go sábháilte

D5 Na nósanna imeachta difriúla i gcomhair nósanna imeachta pearsanta maidir le féinchosaint ag an obair a liostú

Cónaí i bpobal

C4 Páirt a ghlacadh i dtionscadal pobail atá bunaithe sa scoil agus an rannpháirtíocht sin a thaifeadadh

ATF 5: Na healaíona

 • Amharc-ealaín

 

 

 

 

 

 • Ceol

5.5 Páirt a ghlacadh i saothar ealaíne a chruthú bunaithe ar fhíor-spreagthacha nó spreagthacha samhalta

5.6 Amharc-ealaín a úsáid chun cumarsáid a dhéanamh, lena n-áirítear mothúcháin a chur in iúl ar bhealach cruthaitheach

5.7 Oibriú go neamhspleách chun píosa ealaíne a tháirgeadh

5.12 Turgnamh a dhéanamh le fuaimeanna ó bhéal a dhéanamh

5.18 Fuaimeanna a nascadh le léirithe pictiúrtha

5.19 Fonn éasca a sheinm ar uirlis a roghnaíonn sé

Ealaín

Béarla

Matamaitic

Ceol

Cumarsáid agus litearthacht

E2 Réimse íomhánna a chruthú trí ábhair éagsúla a úsáid

E3 Píosa oibre a chruthú i gcomhair taispeántais

E1 Páirt a ghlacadh i dtaibhiú nó cur i láthair

 

ATF 6: Corpoideachas

 

 • Scileanna gluaiseachta

 

 • Gluaiseacht chruthaitheach

 

6.5 Scileanna oll-luaileacha a bheachtú

6.6 Scileanna mínluaile a bheachtú

6.16 Breathnú ar ghluaiseachtaí duine eile agus iarracht a dhéanamh iad a chóipeáil

6.19 Dhá ghluaiseacht nó níos mó a nascadh le chéile chun sraith gluaiseachtaí a chruthú

Corpoideachas

Ióga

Cúram pearsanta

C4 Gnáthamh aclaíochta a choinneáil i dtimpeallacht dhea-struchtúrtha

  Cumarsáid agus litearthacht

 E5 Drámaíocht nó damhsa a úsáid chun fíorchásanna agus cásanna samhailteacha a fhiosrú