Oideachas Reiligiúin

Cuimsíonn an tsonraíocht teagasc, foghlaim agus measúnú in Oideachas Reiligiúin don chéad, dara agus tríú bliain san iar-bhunscoil. Dírítear san Oideachas Reiligiúin ar eolas, tuiscint, scileanna, dearcadh agus luachanna a fhorbairt chun cur ar chumas an aosa óig tuiscint a fháil ar reiligiún agus ar a ábharthacht sa saol, i gcaidrimh, sa tsochaí agus sa domhan trí chéile. Tá an tsonraíocht d’Oideachas Reiligiúin na Sraithe Sóisearaí bunaithe ar thrí shnáithe idirnasctha: Ceisteanna a fhiosrú, Creidimh a chur in iúl, agus Ár luachanna i mbun gnímh 

 

Beidh an tsonraíocht nua don Oideachas Reiligiúin  á leanúint ag scoláirí chéad bhliana ó Mheán Fómhair 2019.    

Feach ar an PDF iomlán anseo 

Bunscoil Sraith Shinsearach