NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close'.Manage Cookies

Measúnu

Ó 2014 amach, beidh ábhair nua agus gearrchúrsaí ar fáil sa tSraith Shóisearach. Díreofar níos mó feasta ar scileanna litearthachta agus uimhearthachta agus príomhscileanna eile a mhúineadh agus beidh cur chuige nua ann maidir le measúnú agus tuairisciú. Beidh níos mó saoirse ag scoileanna a gcláir féin a cheapadh chun riachtanais foghlama a ndaltaí féin a chomhlíonadh.

Tá sraith leathanach fíricí faoin Teastas Sóisearach curtha i dtoll a chéile ag an CNCM chun eolas a thabhairt ar gach ábhar dá bhfuil ar fáil sa tSraith Shóisearach. Daltaí rang a sé sa bhunscoil agus daltaí na chéad bhliana san iar-bhunscoil a bhí i gceist againn do na leathanaigh fíricí seo ach bheidís úsáideach do thuismitheoirí, leis. Gheofar i ngach leathanach fíricí cur síos ar an gcineál measúnaithe a dhéantar ar an ábhar i scrúdú an Teastais Shóisearaigh.