Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Réamhrá Tá Ciarán 15 bliana d’aois agus tá siondróm Down air. Tá sé ag feidhmiú sa raon foghlama íse

Tá plean démhíosúil aonair ag Ciarán a théann i ngleic lena láidreachtaí agus a riachtanais i ndáil le treoirlínte Leibhéal 1. Tugtar breac-chuntas ann ar na gnéithe agus na torthaí foghlama a bhfuil sé ag obair orthu agus ar na straitéisí atá á n-úsáid chun iad a bhaint amach.

Tá Plean Oideachais don Dalta Aonair ag Ciarán a cuireadh le chéile i gcomhar lena thuismitheoirí agus na gairmithe atá páirteach ina chuid foghlama. Déanann an múinteoir ranga athbhreithniú míosúil air agus faoi dhó sa bhliain déanann na gairmithe a chur i dtoll a chéile é athbhreithniú air. Glactar an t-am chun láidreachtaí, réimsí tosaíochta agus spéiseanna Chiaráin a shainaithint agus a phlé mar go mbeidh tionchar acu seo ar ábhar spriocanna a Phlean Oideachais don Dalta Aonair.

Is iad na spriocanna foghlama tosaíochta a sainaithníodh do Chiarán ina Phlean Oideachais don Dalta Aonair:

 

Sprioc 1: Fuaimneoidh Ciarán focail ina bhfuil trí nó ceithre shiolla i gceart le leideanna agus leathnóidh sé a abairtí go dtí níos mó ná focal amháin agus é ag labhairt i rith an lae (ceartaithe 100% den am).

Straitéisí teagaisc: Nuair a bhíonn Ciarán ag labhairt go teagmhasach, agus a chuid nuachta á hinsint agus ag tabhairt teachtaireachtaí srl. i rith an lae, ceartófar é nuair is gá agus spreagfar é chun a abairtí a leathnú chuig níos mó ná focal amháin le leideanna.

Úsáidfear an clár urlabhra agus teanga trí huaire sa tseachtain le cabhrú chun an scil seo a chomhdhlúthú.

 

Sprioc 2: Foghlaimeoidh Ciarán chun é féin a ghléasadh go neamhspleách (t-léine, geansaí) 100% den am.

Straitéisí teagaisc: Bainfidh agus cuirfidh Ciarán air a chuid stocaí, treabhsar, t-léine agus geansaí agus bróga go neamhspleách trí huaire sa tseachtain le sceideal amhairc le grianghraif, samhaltú agus leideanna ó bhéal.

 

Sprioc 3: Eolas a fhorbairt ar theorainneacha maidir lena bhfuil inghlactha i suíomhanna sóisialta.

Straitéisí teagaisc: Úsáidfear samhaltú le cabhrú le Ciarán tuiscint a fháil ar scileanna comhrá cuí le piaraí agus leis an bhfoireann–úsáidfidh sé ‘bosa in airde’ agus croitheadh láimhe in ionad barróg agus póigíní nuair a bheannaíonn sé do dhaoine 100% den uair.

Úsáidfear moladh agus spreagadh nuair a bhíonn iompar Chiaráin cuí i gcásanna sóisialta. Labhrófar leis an bhfoireann maidir lena n-iompar le Ciaran chun iompar mí-aibí agus míchuí a dhíspreagadh. Tabharfar deiseanna do Chiarán labhairt leis an bhfoireann agus lena phiaraí i rith an lae (am nuachta, obair i ngrúpaí, am sosa, srl.).

 

Sprioc 4: Eolas ar am a mhéadú chuig an uair.

Straitéisí teagaisc: Úsáidfear cluichí agus gníomhaíochtaí idirghníomhacha agus gníomhaíochtaí idirdhealaithe priontáilte chun feasacht Chiaráin a mhéadú ar uair an chloig ar chlog analógach.

Úsáidfear cluichí agus gníomhaíochtaí idirghníomhacha chun na huimhreacha ar chlog a ainmniú.

Úsáidfear bileoga oibre idirdhealaithe chun an tsnáthaid mhór agus an tsnáthaid bheag ar an gclog a theagasc

Tabharfar leagan priontáilte de chlog analógach do Chiarán agus úsáidfear gníomhaíochtaí gearrtha agus greamaithe le cabhrú leis an aghaidh a chomhlánú (ag meaitseáil).

 

Sprioc 5: Boinn agus nótaí euro 10c 20c 50c €1 €5 a mheaitseáil 100% den am.

Straitéisí teagaisc: Úsáidfear cluichí idirghníomhacha agus bileoga oibre idirdhealaithe, duine le duine i dtosach le leideanna ag laghdú.

 

Fisiteiripeoir agus teiripeoir saothair

Chuamar i gcomhairle le teiripeoir saothair maidir le meáchan Chiaráin mar go bhfuil sé murtall i dtéarmaí cliniciúla agus go bhfuil meáchan á chur air go leanúnach. Bíonn tionchar aige seo ar a mhaireachtáil laethúil mar go mbíonn sé deacair aige a stocaí a chur air agus a bhaint de agus nuair a théimid ar ár siúlóid laethúil, uaireanta bíonn sé ag streachailt le giorra anála.

 

 

Achoimre ar na cláir foghlama nasctha leis na ATFanna, gnéithe agus naisc le hábhair na sraithe sóisearaí/gníomhaíochtaí scoile

 

Aonad Foghlama Tosaíochta

Gnéithe

Naisc le hábhair na sraithe sóisearaí/gníomhaíochtaí scoile

 

ATF 1: Cumarsáid, teanga agus litearthacht

 

a) Caidrimh chumarsáideacha a fhorbairt

Ceachtanna litearthachta grúpa

Nuacht na maidine

Tionól

 

ATF 2:  Uimhearthacht

e) Tomhais agus sonraí

f) Am

Amanna sosa

Leithreas a úsáid

ATF 3: Cúram pearsanta agus folláine

 

b) Cúram Pearsanta agus Folláine

 

c) Bia agus cothú

OSPS

ATF 4: A bheith rannpháirteach i bpobal

 

d) Caidreamh le daoine eile

 

ATF 5: Na healaíona

 

a) Amharc-ealaín

Teiripe cheoil

Tionól

 

ATF 6: Corpoideachas

 

a) Scileanna gluaiseachta (lúthchleasaíocht/gleacaíocht)