Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Roinnt machnaimh ar an bhfoghlaim

D’éirigh go hiontach le Clár Foghlama Leibhéal 1 a thabhairt isteach do Thara. Mar gheall ar a bhunú, ceadaítear do chur chuige níos scoláire-láraithe sa mhéid is gur féidir oibriú i dtreo clár ar leith atá ábhartha dá riachtanais agus buanna sainaitheanta mar chuid de theastas bunaithe ar an gcuraclam. Ceadaíonn an curaclam seo dá scoil a gnóthachtálacha a shainaithint le teastasú cosúil leis an gcuid eile de phiaraí iar-bhunscoile príomhshrutha Thara. D’oscail an scoil a rang speisialta nuair a bhog Tara chuig oideachas iar-bhunscoile agus tá sé iontach gur féidir lena scoil clár oideachais a sholáthar anois atá struchtúrtha agus dírithe ar thaitneamh, ionchuimsiú agus rannpháirtíocht. Nuair a tháinig Tara isteach sa chéad bhliain, ritheamar Cláir Foghlama Leibhéal 2. Ar an drochuair, bhí sé sin ag leibhéal nach raibh iomlán inbhainte amach do Thara. Trí idirdhealú, bhí sí in ann oibriú i dtreo a riachtanais mar aon le cuid de na torthaí foghlama, ach ar an iomlán ní raibh sé oiriúnach dá leibhéal foghlama. I gcodarsnacht, ceadaítear trí Leibhéal 1 don nasc leis na spriocanna i bPlean Oideachais don Dalta Aonair Thara ag cur ar a cumas cur lena scileanna eile i dtreo na conaire ginearálaithe den chontanam dul chun cinn.

Mar aon le CFL2, tá comhoibriú idir múinteoirí riachtanach. Is féidir leis seo a bheith beagán níos dúshlánaí i suíomh príomhshrutha. Tá sé riachtanach bealach a bheith ann chun fianaise a roinnt agus cumarsáid leanúnach a dhéanamh. Tá athbhreithniú leanúnach ar dhul chun cinn ríthábhachtach lena chinntiú go n-oibrítear i dtreo spriocanna agus go mbaintear amach iad.

Baineann scoláirí CFL2 sa scoil taitneamh as cóip chrua dá bpunann a úsáid mar gur féidir formhór na fianaise a stóráil san fhillteán seo. Ach, tá bailiú fianaise do na CFL1anna bunaithe ar fhíseáin agus ar ghrianghraif go príomha. Cé gur úsáideadh cóip chrua de phunann agus go n-oibríonn sí go maith, b’fhéidir gur cur chuige níos fearr a bheadh i r-phunann d’fhonn amharc iomlán a dhéanamh ar ghnóthachtálacha an scoláire. Cheadódh an cineáil sin punainne do rochtain éasca agus iniomparthacht mar aon le stóráil a laghdú.

Ar an iomlán, mar gheall ar an leibhéal foghlama agus an cumas chun spriocanna sa Phlean Oideachais don Dalta Aonair a nascadh go hiomlán le CFL1, is clár curaclaim iontach dearfach é do Thara. Cuireann sé ar a cumas cur leis an méid atá ar eolas aici fad a chuirtear clár foghlama bríoch ar fáil di.